برای ساختن مالکیت در گرامر زبان انگلیسی، باید به انتهای اسم s' اضافه کنیم. اگر که در اسم، در حال جمع باشد، یا خودش به s ختم شود، فقط ' به انتهای اسم اضافه میکنیم.

شاید بخواهید تفاوت این با ضمیرهای ملکی را بدانید.

برای اضافه کردن s به انتهای اسم هایی که به s ختم میشوند، میتوان ‘s یا ‘ اضافه کرد که در صحبت کردن صدای "ز" میدهند.


به مثال های زیر توجه کنید:

  (ماشین جان) The car of John = John’s car 
(اتاق دختر) The room of the girls = The girls’ room 
(لباس های مرد) Clothes for men = men’s clothes 
(خواهر چارلز) The sister of Charles = The Charles’ sister 


برای بیان صاحب بودن چیزی در گرامر زبان انگلیسی، از مالکیت استفاده میکنیم:

(جان صاحب یک ماشین است) John owns a car

(این ماشین جان است) It is John’s car


همچنین در گرامر زبان انگلیسی، برای بیان محل کار یا محل درس یک شخص هم استفاده میشود:

.John goes to this school. It is John’s school

(جان به این مدرسه میرود. این مدرسه جان است.)


برای بیان روابط خانوادگی:

(مادر جان) .John’s mother


برای بیان ویژگی ها:

(صبوری جان) .John’s patience

دانلود این مقاله
حتماً در پائین این صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید.

در دوره راز گرامر کامل به این موضوع پرداخته ایم.