در گرامر زبان انگلیسی یک ضمیر معمولاً به اسمی که در جمله ذکرشده است اشاره میکند. ضمیرها جایگزین اسم میشوند تا از تکرار اسم جلوگیری شود. یکی از رایج ترین ضمیرها it است و نکته مثبتی که در مورد it وجود دارد، این است که فرقی برای جنسیت ندارد.

شاید دوست داشته باشید صفت ملکی را هم  مطالعه کنید.

ضمیر شدتی
ضمیر ملکی
صفت ملکی
مفعول
فاعل
(خودم) myself
(مال من) mine
(مال من) my
(من) me
(من) I
(خودت) yourself
(مال تو) yours
(مال تو) your
(تو) you
(تو) You
(خودش) himself
(مال او) his
(مال او) his
(او) him
(او) He
(خودش) herself
(مال او) hers
(مال او) her
(او) her
(او) She
(خودش) itself
(مال این) its
(مال این) its
(این) it
(این) it


جمع در گرامر زبان انگلیسی

(خودمان) ourselves
(مال ما) ours
(مال ما) our
(ما) us
(ما) we
(خودتان) yourselves
(مال شما) yours
(مال شما) your
(شما) you
(شما) you
(خودشان) themselves
(مال آنان) theirs
(مال آنان) their
(آنان) them
(آنان) they


به مثال های زیر توجه کنید:

بدون ضمیر:

.The train was late, the train had been delayed

(قطار دیر کرد، قطار تاخیر کرده بود)

با ضمیر:

.The train was late, it had been delayed

(قطار دیر کرد، آن تاخیر کرده بود)


در این مثال قطار مفرد است، پس ضمیر هم باید مفرد باشد.


بدون ضمیر:

.The trains were late, the trains had been delayed

(قطارها دیر کردند، قطارها تاخیر کرده بودند)


با ضمیر:

.The trains were late, they had been delayed

(قطارها دیر کردند، آنان تاخیر کرده بودند)


در این مثال قطارها، جمع است، پس باید ضمیر هم جمع باشد.


در گرامر زبان انگلیسی، ضمیرها جایگزین اسم ها میشوند:

نوع ضمیر به دو عامل بستگی دارد:1. اسمی که ضمیر جایگزین آن میشود. 2. نقشی که اسم در جمله دارد. در گرامر زبان انگلیسی، در سوم شخص مفرد، ضمیرها فقط جنس اسم ها را جایگزین میشوند. در گرامر زبان انگلیسی، در دوم شخص جمع، ضمیرهای جمع دقیقاً مثل دوم شخص مفرد هستند به جز درضمیرهای ملکی.

این جدول را ذخیره کنید.

ضمیر   شدتی
ضمیر   ملکی
صفت   ملکی
ضمیر   مفعولی
ضمیر   فاعلی

(خودم) myself
(مال من) mine
(مال من) my
(من) me
(من) I
1 شخص مفرد
(خودت) yourself
(مال تو) yours
(مال تو) your
(تو) you
(تو) You
2 شخص مفرد
(خودش) himself
(مال او) his
(مال او) his
(او)him
(او) He
3 شخص مفرد مذکر
(خودش) herself
(مال او) hers
(مال او) her
(او) her
(او) She
3 شخص مفرد مؤنث
(خودش) itself
(مال این) its
(مال این) its
(این) it
(این) it
3 شخص مفرد خنثی
(خودمان) ourselves
(مال ما) ours
(مال ما) our
(ما) us
(ما) We
1 شخص جمع
(خودتان) yourselves
(مال شما) yours
(مال شما) your
(شما) you
(شما) You
2 شخص جمع
(خودشان) themselves
(مال آنان) theirs
(ما آنان) their
(آنان) them
(آنان) They
3 شخص جمع


ضمیر فاعلی در گرامر زبان انگلیسی

ضمیر فاعلی در گرامر زبان انگلیسی جایگزین اسم هایی میشوند که نقش فاعل را در جمله دارند. به مثال های زیر توجه کنید:

.I am 16

(من شانزده سالم است)

.You seem lost

(به نظر می آید تو گم شدی)

.We aren’t coming

(ما نمی آییم)


ضمیر مفعولی در گرامر زبان انگلیسی

ضمیر مفعولی در گرامر زبان انگلیسی، جایگزین مفعول در جمله میشود. به مثال های زیر توجه کنید:

.Give that book to me

(آن کتاب را به من بده)

.I can’t find it

(نمیتوانم آن را پیدا کنم)

.Tell them to hurry up

(به آنان بگو عجله کنند)


صفت ملکی

در گرامر زبان انگلیسی، صفت ملکی، ضمیر نیست، ولی وابسته اسم است. بسیار کاربردی است که در کنار ضمیرها، یادشان بگیرید، چرا که از نظر ظاهری بسیار به ضمیرهای ملکی شباهت دارند. صفت ملکی در گرامر زبان انگلیسی، مثل صفت کاربرد دارد، پس قبل از اسم می آیند و آن را شرح میدهند. صفت ملکی مانند ضمیر ملکی جایگزین اسم نمیشود. به مثال های زیر توجه کنید:

?Did mother find my shoes

(آیا مادر کفش های مرا پیدا کرد)

.This is our house

(این خانه مال ماست)

?Where is their school

(مدرسه آنان کجاست)


ضمیر ملکی

در گرامر زبان انگلیسی، ضمیر ملکی جایگزین اسم ملکی میشود چه فاعل چه مفعول. از آنجا که جایگزین اسمی میشود که در جمله مشاهده نمیشود، باید واضح باشد. به مثال های زیر توجه کنید:

.The bag is mine

(کیف مال من است)

.Yours is not blue

(مال تو آبی نیست)

.That car is ours

(آن ماشین مال ماست)


ضمیر انعکاسی یا شدتی

در گرامر زبان انگلیسی، ضمیر انعکاسی یا شدتی، کلماتی مشابه به موارد قبلی هستند، ولی کاربرد متفاوتی دارند. در گرامر زبان انگلیسی، ضمیر انعکاسی به اسمی اشاره دارد که نقش فاعل دارد، چرا که فاعل جمله، یا مفعول مستقیم است یا غیر مستقیم. فقط نوع خاصی از فعل ها میتوانند انعکاسی باشند. در گرامر زبان انگلیسی شما نمیتوانید یک ضمیر انعکاسی را از جمله حذف کنید، چون که ادامه جمله از نظر گرامری اشتباه خواهد شد. به مثال های زیر توجه کنید:

.I told myself to calm down

(به خودم گفتم آرام باش)

.He hurt himself on the stairs

(او خودش را روی پلکان زخمی کرد)

.We blame ourselves for the fire

(ما خودمان را برای آتش سوزی سرزنش میکنیم)

دانلود این مقاله


حتماً در پائین این صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید.

در دوره راز گرامر کامل به این موضوع پرداخته ایم.