all به سه یا بیشتر از سه مورد اشاره دارد. در گرامر زبان انگلیسی، معمولاً قبل از اسم های جمع و غیرقابل شمارش به کار میرود.

مقاله شمارش اسم ها به شما در درک این موضوع کمک میکند.

.All children need love

.I love all music


وقتی که all قبل از یک اسم جمع بیاید، فعل هم به صورت جمع می آید.در گرامر زبان انگلیسی، بعد از اسم غیرقابل شمارش از فعل مفرد استفاده میکنیم.

(همه پنیرها چربی دارند) All cheese contains fat

(همه چراغ ها خاموش بودند) All lights were out


در گرامر زبان انگلیسی (all + verb) به طور معمولی به عنوان فاعل یک جمله منفی به کار نمیرود. ما بیشتر از ساختار زیر استفاده میکنیم.

(not all + noun + affirmative verb)

(همه پرنده ها نمیتوانند بخوانند) Not all birds can sing


در گرامر زبان انگلیسی، قبل از اسمی که هیچ تعیین کننده ای ندارد، از all استفاده میکنیم.

(همه بچه ها به عشق نیاز دارند) All children need love

(همه چراغ ها خاموش بودند) All light were out

قبل از اسم هایی که تعیین کننده دارند (.the, my and etc) هم میتوان از all و هم از all of استفاده کرد.

(همه چراغ ها خاموش بودند) All the light were out

(همه چراغ ها خاموش بودند) All of the lights were out


در گرامر زبان انگلیسی قبل از اسم های دارای ضمیر شخصی (.us, them and etc) از all of استفاده میکنیم.

(همه ما موسیقی را دوست داریم) All of us love music


All میتواند ضمیر یا اسم را توصیف کند که معمولاً قبل از آن ها می آید:

(همه ما موسیقی را دوست داریم) All of us love music

(همه شما را دوست دارم) I love all of you

در گرامر زبان انگلیسی ما میتوانیم بعد از ضمیرهایی که به عنوان مفعول هستند، all بیاریم:

(همه شما را دوست دارم) I love you all

(عشق من را به تمام آنان بده) Give my love to them all


نکته: به یاد داشته باشید که all بعد از ضمیر به عنوان فاعل بیاید.

(اشتباه است)  ?Is that all of them

(تمامش این است) ?Is that them all


دانلود این مقاله
حتماً در پائین این صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید.

در دوره راز گرامر کامل به این موضوع پرداخته ایم.