گرامر plural nouns


در گرامر زبان انگلیسی برای جمع بستن اکثر اسم ها میتوان به انتهای آن ها s یا es اضافه کرد:

مقاله اسم های ترکیبی را هم مطالعه کنید.

به مثال های زیر توجه کنید:

جمع
مفرد
Hats(کلاه ها)
Houses(خانه ها)
Rivers(رودخانه ها)
Hat(کلاه)
House(خانه)
River(رودخانه)


در گرامر زبان انگلیسی، کلمه هایی که به ch و x یا هر صدایی مثل s ختم میشوند، برای جمع بسته شدن باید es بگیرند. به مثال های زیر توجه کنید:

جمع
مفرد
witches(جادوگرها)
boxes(جعبه ها)
kisses(بوسه ها)
witch(جادوگر)
box(جعبه)
kiss(بوسه)

 

نکته: یک استثنا در این مورد وجود دارد: وقتی که ch صدای k میدهد، به جای es باید s استفاده شود:

جمع
مفرد
stomachs(معده ها)
epochs(دوره ها)
stomach(معده)
epoch(دوره)


اسم هایی که به y ختم میشوند، برای جمع بسته شدن، تبدیل به ies میشوند:

جمع
مفرد
cries(گریه ها)
babies(بچه ها)
cry(گریه)
baby(بچه)


در گرامر زبان انگلیسی، معمولاً اسم هایی که آخرشان f یا fe هست و قبل از آن یک حرف صدادار هست، به ves تبدیل میشوند:

جمع
مفرد
knives(چاقوها)
wolves(گرگ ها)
knife(چاقو)
wolf(گرگ)


بعضی از اسم ها برای جمع بسته شدن از قاعده خاصی پیروی نمیکنند، به آن ها اسم های بی قاعده گفته میشود:

جمع
مفرد
Women(زن ها)
Men(مردها)
Children(بچه ها)
Woman(زن)
Man(مرد)
Child(بچه)


در گرامر زبان انگلیسی، بعضی اسم ها، جمع و مفردشان یکی است:

جمع
مفرد
Fish(ماهی)
Sheep(گوسفندها)
Fish(ماهی)
Sheep(گوسفند)

دانلود این مقاله

حتماً نظرات خود را در پائین این صفحه برای ما ارسال کنید.

در دوره راز گرامر  و ساختارهای زبان انگلیسی کاملاً این موضوعات را بررسی کرده ام.