در گرامر زبان انگلیسی، اسم های قابل شمارش اسم هایی هستند که میتوان آن ها را شمرد. معمولاً این اسم ها شکل مفرد و جمع دارند.

در مقاله جمع بستن اسم ها کاملاً این موضوع را توضیح داده ایم.

به مثال های زیر توجه کنید:

Two Dogs(دو سگ)
A dog(یک سگ)
Ten horses(ده اسب)
A horse(یک اسب)
Three men(سه مرد)
A man(یک مرد)
Six tigers(شش ببر)
A tiger(یک ببر)
Five laptops(پنج لپ تاپ)
A laptop(یک لپ تاپ)


ما قبل از اسم های قابل شمارش میتوانیم a/an بیاوریم:

.a dog is an animal(یک سگ یک حیوان است)


در گرامر زبان انگلیسی وقتی که یک اسم قابل شمارش به صورت مفرد می آید، باید همراه با یکی از کلمات a/the/my/this بیاید:

.I want an orange

(پرتقال میخواهم)

.Where is my bottle

(بطری من کجاست)

در گرامر زبان انگلیسی ولی وقتی که یک اسم قابل شمارش به صورت جمع بیاید، میتواند بدون هیچ چیز دیگری بیاید:

.I like oranges

(من پرتقال دوست دارم)

.Bottles can break

(بطری ها میتواند بشکنند)

در گرامر زبان انگلیسی ما برای اسم های قابل شمارش میتوانیم از some و any استفاده کنیم:

.I’ve got some dollars

(چند دلار دارم)

?Have you got any pens

(هیچ خودکاری داشته ای)

در گرامر زبان انگلیسی ما برای اسم های قابل شمارش میتوانیم از a few و some استفاده کنیم:


.I’ve got a few dollars

(چند دلار دارم)

.I haven’t got many pens

(من هیچ خودکاری نداشته ام)


در گرامر زبان انگلیسی، اسم های غیرقابل شمارش اسم های هستند که ما نمیتوانیم آن ها را بشماریم:

Tea(چای)

Sugar(شکر)

Water(آب)

دانلود این ویدیو


این اسم ها فقط شکل مفرد دارند و به شکل جمع نمی آیند. ما نمیتوانیم از a/an برای این اسم ها استفاده کنیم. در عوض برای بیان مقدار آن ها میتوانیم از Some و a lot of و a bit of استفاده کنیم.

.We have a lot of research about water

(ما تحقیقات زیادی داریم درباره آب)

?Can you give me some information

(میتوانید به من کمی اطلاعات بدهید)

دانلود این مقاله


حتماً در پائین این صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید.

در دوره راز گرامر کامل به این موضوع پرداخته ایم.