اسم ها در گرامر زبان انگلیسی: به سؤالات"What is it"یا"این چیست؟" و "Who is it"یا"این کیست؟" پاسخ میدهند.

اگر مقاله شیوه شمارش اسم ها را نخواندید، از اینجا آن را بخوانید.

اسم جنس چیست؟


اسم ها در زبان انگلیسی به افراد، اشیاء و کیفیت ها داده میشوند.

مثل کلمه های زیر:

Dog         سگ

Bicycle    دوچرخه

Man        مرد

Girl          دختر


در گرامر زبان انگلیسی عمومی تفاوتی بین مذکر و مؤنث وجود ندارد. ولی گاهی اوقات این تفاوت در زبان انگلیسی وجود دارد.

مؤنث
مذکر
Woman(زن)
Mother(مادر)
Aunt(عمه، خاله)
Girl(دختر)
Wife(همسر)
Man(مرد)
Father(پدر)
Uncle(دایی، عمو)
Boy(پسر)
Husband(شوهر)


یا مثلاً در موارد زیر:

مؤنث
مذکر
Actress(هنرمند زن)
Princess(شاهزاده زن)
Heroine(قهرمان زن)
Actor(هنرمند زن)
Prince(شاهزاده پسر)
Hero(قهرمان مرد)


بعضی از اسم ها هم در گرامر زبان انگلیسی میتوانند هم مذکر باشند، هم مؤنث:

Partner(همراه)
Teacher(معلم)
teenager(نوجوان)
Cook(آشپز)
Student(دانشجو)
Relation(رابطه)


.Sara is a doctor. She is a doctor

(سارا یک دکتر است. او یک دکتر است.)

.Dariush is a doctor. He is a doctor

(داریوش یک دکتر است. او یک دکتر است.)


میشود با اضافه کردن کلمات male  و female تفاوت را مشخص کرد:

a female student(دانشجوی مؤنث)

a male student(دانشجوی مذکر)

در گرامر زبان انگلیسی بعضی وقت ها، بعضی موارد بی جان به طور کلی مؤنث به حساب می آیند:

.I love my car. She (the car) is my great passion.

(من عاشق ماشینم هستم، آن بهترین انگیزه من است)


.Earth is our mother. We should protect her

(زمین مادر ماست. ما باید از آن مراقبت کنیم)

دانلود این مقاله

حتما با نظرات خود در پائین این مقاله به ما انگیزه بدین.

در دوره راز گرامر و ساختارهای زبان انگلیسی کامل به این موضوع پرداخته ایم.