تا الآن به انگلیسی

برای گفتن تا الآن به انگلیسی از عبارت زیر استفاده میکنیم:

so far-تا الآن

دانلود ویدیو

بخوانید:از الآن آن به بعد به انگلیسی!


.Everything has been good so far

(همه چیز تا الآن خوب بوده)

.Not bad so far

(تا الآن که بد نبوده)