از الآن به بعد به انگلیسی

برای گفتن از الآن به بعد به انگلیسی از عبارت زیر استفاده میکنیم:

from now on-از الآن به بعد

دانلود ویدیو
!بخوانید:از آن موقع به بعد به انگلیسی

.From now on I am your teacher

(از الآن به بعد من معلم شما هستم)

.From now on you are my students

(از الآن به بعد شما دانش آموزان من هستید)