از آن موقع به بعد به انگلیسی

برای گفتن از آن موقه به بعد از عبارت زیر استفاده میکنیم:

from then on-از آن موقع به بعد

دانلود ویدیو


From then on I have not gone to the library

(از آن موقع به بعد به کتابخانه نرفته ام)

From then on I have not seen him

(از آن موقع به بعد او را ندیده ام)