تا آن موقع به انگلیسی

برای گفتن تا آن موقع به انگلیسی از عبارت زیر استفاده میکنیم:

till then-تا آن موقع

دانلود ویدیو


.You will stay here till then

(تا آن موقع تو اینجا خواهی ماند)

.Till then I am your teacher

(تا آن موقع من معلم تو هستم)