انتخابات به انگلیسی 

 (انتخابات) election


بخوانید:حوصله ندارم به انگلیسی را هم ببینید.

دانلود ویدیو انتخابات به انگلیسی