انتخابات به انگلیسی 

 (انتخابات) election

بخوانید:حوصله ندارم به انگلیسی را هم ببینید.

دانلود ویدیو انتخابات به انگلیسی