از بخش بلاگ دیدن کن.

آموزش زبان.کاربرد و معنی very
یکی از معانی very دقیقاً میباشد