سر به سر کسی گذاشتن به انگلیسی

دانلود ویدیو

برای گفتن عبارت سر به سر کسی گذاشتن به انگلیسی میتوانیم از عبارت زیر استفاده کنیم:

.pull somebody's leg

 یعنی سر به سر کسی گذاشتن


 ?Are you pulling my leg

 آیا داری سر به سرم میگذاری؟

.I am just pulling her leg

 فقط دارم سر به سرش میگذارم.