سر به سر کسی گذاشتن به انگلیسی

دانلود ویدیو

برای گفتن عبارت سر به سر کسی گذاشتن به انگلیسی میتوانیم از عبارت زیر استفاده کنیم:

.pull somebody's leg

 یعنی سر به سر کسی گذاشتن

اگه دوست داری زبان انگلیسی رو از قدم صفر یاد بگیری، 👈اینجا کلیک کن👉.


 ?Are you pulling my leg

 آیا داری سر به سرم میگذاری؟

.I am just pulling her leg

 فقط دارم سر به سرش میگذارم.