اعضای بدن به انگلیسی

اعضای بدن به انگلیسی میشه چی؟

 .توی این ویدیو اعضای بدن رو از سرتاپا باهم یاد میگیریم.


 .brain(مغز)

 eyebrow(ابرو)

 eye(چشم)

 nose(بینی)

 mouth(دهان)

 tooth(دندان)

 tongue(زبان)

 lips(لب ها)

 neck(گردن)

 chest(سینه)

 shoulders(شانه ها)

 lungs(شش ها)

 heart(قلب)

 stomach(معده)

 intestine(روده)

 bladder(مثانه)

 bone(استخوان)

 leg(پا)

 foot(پا)

 sperm(اسپرم) 

egg(تخمک)