تولدت مبارک به انگلیسی-دقیق ترین معادل انگلیسی تولدت مبارک🧨🎈✨دانلود ویدیوی تولدت مبارک به انگلیسی


دانلود ویدیوی تولدت مبارک به انگلیسی

بخوانید:تولد تو مبارک باشه!

دقیق‌ترین عبارت برای گفتن تولدت مبارک عبارت زیر است:

Happy birthday to you

(تولدت مبارک)

از دیگر راه‌های گفتن تولدت مبارک به انگلیسی شامل موارد زیر است:


Have a fabulous birthday

(تولد فوق‌العاده‌ای داشته باشی)

May all your wishes come true

(امیدوارم آرزوهایت برآورده بشوند)

Many happy returns of the day

(تولدت مبارک)

Many more happy returns

(تولدت مبارک)

I wish you a wonderful birthday

(امیدوارم تولدت عالی باشه)

Have a great one

(تولدت مبارک)

Have a good one

(تولدت مبارک)

I hope you have a fantastic day and a fantastic year to come

(امیدوارم روز و سال خوبی داشته باشی)

May your birthday be filled with laughter

(تولدت مبارک)

May you have a fantastic day and many more to come

(امیدوارم روز و سال خوبی داشته باشی)

I hope you have a wonderful birthday

(تولدت مبارک)

I wish you all the best on your special day

(بهترین‌ها را برای تو آرزو می‌کنم-تولدت مبارک)

Wishing you a day that is as special as you are

(بهترین‌ها را برای تو آرزو می‌کنم-تولدت مبارک)

Wishing you many more candles to blow

(امیدوارم هزارساله بشی)

Happy Anni-Birth-Sary

(تولدت مبارک)

Happy level up day

(تولدت مبارک)

I wish you never stop enjoying all the little moments in your life

(امیدوارم هرلحظه در حال لذت بردن باشی)

Let’s raise a toast to you, my dear friend

(به‌افتخار تو دوست عزیزم-تولدت مبارک)

To your happiness

(به شادی تو-تولدت مبارک)

Can you believe it?! It’s your birthday today

(باور می‌کنی؟ امروز تولدت توست)

You survived one more year. Congrats

(یه سال دیگه بزرگ شدی. مبارکه)

Wow! You made it to another year

(یه سال دیگه بزرگ شدی)

Don’t count the candles. Enjoy the party

(بی‌خیال سن و سالت. از جشن لذت ببر)

It’s your birthday. Don’t think of anything else today

(امروز تولدته. به هیچ‌چیز فکر نکن)

I wish you to have the happiest birthday ever

(شادترین تولد رو برات آرزو می‌کنم)

Let’s celebrate your birthday

(بیا تولدت را جشن بگیریم)

May your day be as awesome as you are

(امیدوارم روزت به‌خوبی خودت باشه)

The best things in life are yet to come

(بهترین‌های زندگی‌ات هنوز درراه هستند)

You always make me happy, so today I want to make you as happy as possible

(تو همیشه مرا شاد می‌کنی. امروز می‌خواهم تو را شاد کنم)

I am so glad you came into this world. You make my life special every day

(خوشحالم که به این دنیا آمدی. تو هرروز زندگی مرا خاص می‌کنی)

I can’t wait to celebrate your Birthday with you

(نمی‌توانم برای تولدت تو منتظر بمانم)

Happy Birthday, Beautiful

(تولدت مبارک، زیبای من)

Happy Birthday to my friend who life wouldn’t be the real without

(تولد دوستم مبارکه که زندگی بدون او واقعی نیست)

I Love you! Happy Birthday

(دوستت دارم! تولدت مبارک)

You are the best! Happy Birthday

(تو بهترینی! تولدت مبارک)

I’m the luckiest person in the world because I have you! Happy Birthday

(من خوشحال‌ترین انسان روی زمینم چون تو رادارم. تولدت مبارک)

I’m so proud of the person you are! Happy Birthday

(من به تو افتخار می‌کنم. تولدت مبارک)

Happy Birthday and all the best to you in the year to come

(تولدت مبارک و با آروزی بهترین‌ها در سال آینده)