بزن تو رگ به انگلیسی

دانلود ویدیو بزن تو رگ به انگلیسی


برای گفتن بزن تو رگ به انگلیسی از عبارت زیر استفاده میکنیم:

dig in

(بزن تو رگ)