ضمایر ملکی در انگلیسی و صفات ملکی

به‌طورکلی ضمیرها جایگزین اسم می‌شوند تا از تکرار دوباره اسمی جلوگیری کنند. جدول زیر شامل تمام ضمیرهای ملکی و صفت‌های ملکی است. حتماً از آن یادداشت‌برداری کنید.
دانلود ویدیو

صفات ملکی
ضمایر ملکی
(مال من) my
(مال تو) your
(مال او) his
(مال او) her
(مال این) its
(مال من) mine
(مال تو) yours
(مال او) his
(مال او) hers
(مال این) its

بخوانید:17 روش سلام به انگلیسی در آمریکا استفاده می‌شود!

در مثال‌های زیر ببینید که چگونه صفت ملکی به ضمیر ملکی تبدیل می‌شود:

.This is my bag👉This bag is mine

(این کیف مال من است)

.Your T-shirt is not blue👉Yours is not blue

(مال تو آبی نیست)

.That is our car👉That car is ours

(آن ماشین مال ماست)

 .That is her car 👉That car is hers

(آن ماشین اوست)

.That is his pen👉That pen is his.

(این خودکار اوست)

.This is their house👉This house is theirs

(این خانه‌ی آن‌ها است)

دانلود پی دی اف این مقاله