اسامی میوه ها به انگلیسی

آموزش زبان.اسامی میوه ها به انگلیسی

شاید بخوای ویدیو سلام به انگلیسی رو هم ببینی! pomegranate

watermelon

melon

persimmon

cantaloupe

mango

pine

apple .برای یادگیری تلفظ ویدیو رو ببین!