آموزش زبان.اسامی میوه ها به انگلیسی

شاید بخوای ویدیو سلام به انگلیسی رو هم ببینی!

 pomegranate

watermelon

melon

persimmon

cantaloupe

mango

pine

apple .برای یادگیری تلفظ ویدیو رو ببین!