گرامر subject pronouns

ضمیرهای فاعلی در گرامر زبان انگلیسی معمولاً (نه همیشه) در ابتدای جمله می آید. شامل موارد زیر هستند.

مقاله ضمیرهای ملکی و فاعلی را از اینجا مطالعه کنید.

(من) I
(تو) you
(او برای مرد) he
(او برای زن) she
(این) it
(ما) we
(آنان) they دقیقاً بخواهیم بگوییم، در subject pronouns گرامر، فاعل جمله کسی یا چیزی است که کار را در جمله به انجام میرساند.


.I drink water

(من آب مینوشم)

.I live here

(من اینجا زندگی میکنم)


در جملات بالا “I” فاعل جمله است.

.He and I had a fight

(من و او دعوا کردیم)


در این جمله دوتا فاعل وجود دارد، چون که هر دو نفر در دعوا شرکت داشته اند.


در مقابل ضمیرهای مفعولی، گیرنده عمل یا حرکت هستند. به عبارتی دیگر در گرامر زبان انگلیسی کار روی آن ها انجام میشود و شامل موارد زیر هستند:

(من) me
(تو) you
(او برای زن) her
(او برای مرد) him
(این) it
(ما) us
(آنان) them


در توضیح گرامر subject pronouns، این ضمیرها بعد از فعل ها یا حرف اضافه می آیند. برخی از حرف های اضافه مهم را در جدول زیر ببینید:

(به) to
(با) with
(برای) for
(در) at
(روی) on
(کنار) beside
(زیر) under
(اطراف) around


He showed me his weapon

(او سلاحش را به من نشان داد)

.She killed him

(آن زن او را کشت)

گرامر subject pronouns و گرامر subject pronouns

فاعلی در برابر مفعولی

یک گیج شدن در بین زبان آموزان برای گرامر زبان انگلیسی این بخش رایج است، زمانی که شما یک بخش از یک بحث دونفره هستید و قصد توضیح آن را دارید:


.Me and him had a fight

.He and I had a fight

(من و او دعوا کردیم)

.The police arrested me and him

.The police arrested he and I

(پلیس من و او را بازداشت کرد)

بسیاری از اساتید برای رعایت گرامر زبان انگلیسی به شما میگویند که بهتر است اول ضمیر دیگری را بیاورید و بعد از آن ضمیر “I” را. در حالی که این اشتباه است. یک راه خیلی خوب برای فهمیدن این موضوع این است که ضمیر اول را حذف کنید و جمله را بخوانید. به مثال های زیر توجه کنید:

.Me had a fight
اشتباه
I had a fight
درست


.Him had a fight
اشتباه
.He had a fight
درست


پس وقتی در گرامر زبان انگلیسی، شما دوتا فاعل را کنار هم قرار میدهید، جمله زیر را به دست می آورید که قانون بالا برای هر دو در گرامر زبان انگلیسی درست است.

.He and I had a fight

(او و من دعوا کردیم)


به مثال های زیر توجه کنید:

.The police arrested he
اشتباه
.The police arrested him
درست


پس جمله درست اینگونه است:

.The police arrested him and me

(پلیس من و او را بازداشت کرد)

دانلود این مقاله
حتماً در پائین این صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید.

در دوره راز گرامر کامل به این موضوع پرداخته ایم.