گرامر no و any-ضمیر اشاره به انگلیسی

در گرامر زبان انگلیسی، ضمیر مبهم به شخص خاصی اشاره ندارد. مبهم و نامشخص است. بعضی از مهم ترین ضمیرهای مبهم مفرد را در زیر میبینید:

اول از همه باید مقاله ضمیرها را بخوانید.

(یکی) someone
(یک) one
(هیچ کسی) No one
(هرکسی) anyone
(هر) each
(هرکسی) everyone
(هرکسی) anybody
(یکی) somebody
(هر کسی) everybody
(هیچ کسی) nobody
(هیچ کدام) neither
(همچنین) either
(هرچیزی) anything
(چیزی) something
(هرچیزی) everything
(هیچ چیزی) nothing


به مثال های زیر توجه کنید:

.Somebody is coming to our house

(یکی به خانه  ما می آید)

.Neither of us believes in her

(هیچ کدام از ما به او باور نداریم)

گرامر both and- ضمیرهای مبهم جمع

(برخی) some
(تعدادی) many
(چندتا) several
(هردو) both
(کمتر) fewer
(تعدادی) few
(چنین) such
(دیگران) others


.Both are correct

(هردو درست هستند)

.I told her several times

(چندین بار به او گفتم)


در گرامر زبان انگلیسی وقتی که به یک ضمیر مبهم اشاره میکنیم، ما به طور طبیعی از ضمیر جمع استفاده میکنیم.

.Everybody enjoyed the concert. They cheered up

(هرکسی از کنسرت لذت برد. آنان شاد شدند)


مراقب باشید:

برای رعایت گرامر زبان انگلیسی در جملات منفی ما از ضمیرهای مبهمی که no دارند استفاده میکنیم، نه از any:

.Nobody came

(هیچ کس نیامد)

.Anybody didn’t come


برای رعایت گرامر زبان انگلیسی، ما در جمله ای که از nobody, no one, nothing در آن وجود دارد، از ضمیر منفی استفاده نمیکنیم:

.Nobody came

Nobody didn’t come

(هیچ کس نیامد)

Nothing happened

Nothing didn’t happen

(هیچ اتفاقی نیفتاد)


در گرامر زبان انگلیسی ،ضمیرهای مفرد مبهم برای غیرقابل شمارش ها و ضمیرهای جمع مبهم برای قابل شمارش ها به کار میرود.

.(تعدادی پسر)Few boys

.(هر نصیحتی)Any advice


در گرامر زبان انگلیسی ضمیرهای مبهم برای اشاره کرد به مالکیت از s' استفاده میکنند.

.The accident is nobody’s fault

(تصادف خطای کسی نبود)


بعضی از ضمیرهای مبهم، ممکن است برای تعیین کننده اسم به کار روند:

One, each, either, neither, some, any, one, all, both, few, Several, many, most

.Each person has a chance

(هرکسی یک شانس دارد)

.Both were in the room

(هردو در اتاق بودند)


ضمیرهای اشاره در گرامر زبان انگلیسی

در گرامر زبان انگلیسی، برای صحبت کردن درباره چیزهایی که نزدیک ما هستند، از this برای اشاره به مفرد و از these برای اشاره به جمع استفاده میکنیم:

.This is a cup

(این یک فنجان است)

.These are pens

(این ها خودکار هستند)


برای معرفی کردن افراد:

.This is john

(این جان است)

.These are my parents

(این ها والدین من هستند)


نکته:

.These are John and Michael

اشتباه
.This is John and this is Michael
درست


برای معرفی کردن خودمان پشت تلفن:

.This is Cyrus

(من کورش هستم)


در گرامر زبان انگلیسی برای اشاره کردن به چیزهای دور از that برای مفرد و از those برای جمع استفاده میکنیم:

?What’s that

(آن چیست)

.Those are my books

(آن ها کتاب های من هستند)


در گرامر زبان انگلیسی ما همچنین از that برای اشاره کردن به چیزی که کسی گفته، استفاده میکنیم:

?Shall we go to cinema_

(میشود به سینما برویم)

.Yes, that’s a good idea_

(ایده خوبی است)

دانلود این مقاله
حتماً در پائین این صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید.

در دوره راز گرامر کامل به این موضوع پرداخته ایم.