صفت ها


صفت در گرامر زبان انگلیسی کلمه ای است که حالت های مختلفی از اسم را بیان میکند. صفت را میتوان ازجمله حذف کرد.


هدیه رایگان
کتاب رایگان گرامر برای تنبل ها