صفت ها


صفت در گرامر زبان انگلیسی کلمه ای است که حالت های مختلفی از اسم را بیان میکند. صفت را نمیتوان ازجمله حذف کرد.


کتاب رایگان مکالمه برای تنبل‌ها