صفت ها


صفت در گرامر زبان انگلیسی کلمه ای است که حالت های مختلفی از اسم را بیان میکند. صفت را نمیتوان ازجمله حذف کرد.


برای دریافت کتاب رایگان کلیک کن!!!
صددرصد رایگان