ضمیر ها


در گرامر زبان انگلیسی یک ضمیر معمولاً که در جمله ذکرشده است اشاره میکند. ضمیرها جایگزین اسم میشوند تا از تکرار اسم جلوگیری شود.


کتاب رایگان مکالمه برای تنبل‌ها