ضمیر ها


در گرامر زبان انگلیسی یک ضمیر معمولاً که در جمله ذکرشده است اشاره میکند. ضمیرها جایگزین اسم میشوند تا از تکرار اسم جلوگیری شود.