ضمیر ها


در گرامر زبان انگلیسی یک ضمیر معمولاً که در جمله ذکرشده است اشاره میکند. ضمیرها جایگزین اسم میشوند تا از تکرار اسم جلوگیری شود.


هدیه رایگان
کتاب رایگان گرامر برای تنبل ها