ضمیر ها


در گرامر زبان انگلیسی یک ضمیر معمولاً که در جمله ذکرشده است اشاره میکند. ضمیرها جایگزین اسم میشوند تا از تکرار اسم جلوگیری شود.


برای دریافت کتاب رایگان کلیک کن!!!
صددرصد رایگان