صفت ملكي در زبان انگليسي شامل موارد زیر است:

شاید دوست داشته باشید ضمیر ملکی را هم مطالعه کنید.

(مال من) my
(مال تو) your
(مال او برای زن) her
(مال او برای مرد) his
(مال این) its
(مال ما) our
(مال آنان) their


در گرامر زبان انگلیسی نوعی از ضمیرها وجود دارند که به اسمی شناخته شده دلالت دارند و مالکیت را نشان میدهند. آن ها از نظر تکنیکی صفت هستند چون که اسمی را شرح میدهند که دنبال میکنند.

.My money

(پول من)

.His shirt

(تی شرت او)


 در مثال های بالا یک اسم وجود دارد (پول، تی شرت) که با ضمیر جایگزین نشده است، ولی یک ضمیر هست تا بگوید آن اسم مال چه کسی است.


ضمیرهای ملکی در گرامر زبان انگلیسی

در گرامر زبان انگلیسی، ضمیر ملکی شامل موارد زیر است:

(مال من) mine
(مال تو، مال شما) yours
(مال او) hers
(مال او) his
(مال این) its
(مال ما) ours
(مال آنان) theirs


این موارد ضمیر هستند، چرا که واقعاً به اسمی شناخته شده دلالت میکنند. به تنهایی می آیند، نه اینکه از اسمی تبعیت کنند برای درک بهتر به این مثال توجه کنید:

.You have your money, and I have mine

(تو پول خودت را داری، من هم مال خودم)


در این جمله دو تا ضمیر وجود دارد: یک فاعل(you) و یک ضمیر ملکی(mine). همچنین یک صفت ملکی وجود دارد(your).


Your توسط اسم (money) دنبال میشود. پس پول مال دوم شخص است. در قسمت دوم جمله (mine) اسم (money) را تعریف میکند اگرچه که اصلاً در جمله مشخص نیست که بر چه چیزی دلالت دارد.


دانلود این مقاله
حتماً در پائین این صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید.

در دوره راز گرامر کامل به این موضوع پرداخته ایم.