ضمیرها در جمله جایگزین اسم میشوند. در گرامر زبان انگلیسی، ضمیرها دقیقاً مثل اسم عمل میکنند و برای جلوگیری از تکرار اسم به کار میروند. به‌ طور کلی ضمیرها به جای اسمی که قبلاً نوشته شده است می آیند. ضمیرهای متنوعی وجود دارد. هر کدام قاعده مخصوص به خود را دارند.

مقاله ضمیرهای مبهم و اشاره را در اینجا مطالعه کنید.

در گرامر زبان انگلیسی ضمیرهای شخصی با شخص یا اشخاص خاصی دلالت دارند. ضمیرهای شخصی شامل موارد زیر هستند:

I, you, he, she, it, we, they


ضمیرهای شخصی بر اساس نقشی که در جمله میگیرند، در گرامر زبان انگلیسی میتوانند متفاوت باشند. ضمیر فاعلی به معنای جایگزین شدن ضمیر به جای فاعل در جمله است. ضمیرهای فاعلی در گرامر زبان انگلیسی شامل موارد زیر هستند:

(من) I
(تو) you
(او برای مرد) he
(او برای زن) she
(این) it
(ما) we
(آنان) they


به مثال های زیر توجه کنید:


.We are going to Tehran

(ما به تهران میرویم)

.She is eating chicken

(او مرغ میخورد)


مدل های دیگر ضمیر، مفعولی و ملکی هستند. در گرامر زبان انگلیسی ضمیر مفعولی، ضمیری است که جایگزین مفعول در جمله میشود. ضمیرهای مفعولی شامل موارد زیر هستند:

(من) me
(تو) you
(او برای مرد) him
(او برای زن) her
(این) it
(ما) us
(آنان) Them


به مثال های زیر توجه کنید:

.He hit us

(او ما را زد)

.I leave you

(من شما را ترک میکنم)

در گرامر زبان انگلیسی ضمیرهای ملکی، مالکیت را نشان میدهند. ضمیرهای ملکی شامل موارد زیر هستند:

(مال من) mine
(مال تو) yours
(مال او) hers
(مال او) his
(مال این) its
(مال ما) ours
(مال شما) yours
(مال آنان) theirs


به مثال های زیر توجه کنید:

.That’s mine

(آن مال من است)

.The car is hers

(ماشین مال اوست)

.The house is his

(خانه مال اوست)

ضمیرهای نسبی

ضمیرهای نسبی شامل موارد زیر میشوند:

(که، آنچه که، کدام) which
(که) that
(که، آن کس که، چه کسی) Who/whom

.I hit the man who entered the hotel

(من به مردی که وارد هتل شد خوردم)

.The man whom killed was a thief

(مردی که کشته شد، دزد بود)


That و which برای اشیا کاربرد دارند.

Who و whom برای انسان کاربرد دارند.

Who برای انسان و در نقش فاعلی به کار میرود. Whom برای نقش مفعولی کاربرد دارد. به مثال های زیر توجه کنید:

.He doesn’t know whom killed

(او کسی که کشته شد را نمیشناسد)

.The man who will design the house

(مردی که خانه را طراحی خواهد کرد)


ضمیرهای انعکاسی

ضمیرهای انعکاسی روی اسم یا ضمیری دیگر تأکید میکنند. در گرامر زبان انگلیسی نحوه ساختن ضمیرهای انعکاسی، اینگونه است که ضمیر شخصی می آید و بعد از آن کلمه self می آید.

(خودم) myself
(خودت) yourself
(خودش) himself
(خودش) herself
(خودش) itself
(خودتان) yourselves
(خودمان) ourselves
(خودشان) themselves


به مثال زیر توجه کنید:

.He himself made tea

(او خودش چایی درست کرد)


ضمیرهای ناشناس

ضمیرهای ناشناس مثل اسم به کار میروند، ولی جایگزین اسم نمیشوند. ضمیرهای ناشناس گرامر زبان انگلیسی شامل موارد زیر هستند:

(هرکسی) everybody
(تعدادی) some


به مثال زیر توجه کنید:

.Everybody admires President

(هرکسی رئیس جمهور را تحسین میکند)

ضمیرهای اشاره

در گرامر زبان انگلیسی، ضمیرهای اشاره به اسم اشاره میکنند. ضمیرهای اشاره شامل موارد زیر است.

(این) this
(آن) that
(آنچنان، آنان که) such


به مثال زیر توجه کنید:

.This is a cup

(این یک فنجان است)


ضمیرهای پرسشی

ضمیرهای پرسشی در گرامر زبان انگلیسی، سؤالات را مطرح میکنند. به مثال زیر توجه کنید:

?Who did this

(چه کسی این کار را کرد)


هم خوانی ضمیر با اسم در گرامر زبان انگلیسی

در گرامر زبان انگلیسی یک قانون کلی وجود دارد که اسم باید با ضمیر همخوانی داشته باشد؛ یعنی ضمیری که به جای اسم مفرد می آید باید مفرد باشد و ضمیری که به جای اسم جمع می آید باید جمع باشد. به مثال های زیر توجه کنید:

.I have to do a job for my boss

(من باید برای رئیسم کاری کنم)

.The employees want their salary

(کارمندان حقوقشان را میخواهند)

دانلود این مقاله
حتماً در پائین این صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید.

در دوره راز گرامر کامل به این موضوع پرداخته ایم.