گرامر enough

دانلود ویدیو

کاربرد و معنی make را هم ببینید.

از very در جملات کلی استفاده میکنیم.

(قهوه من خیلی داغ است).My coffee is very hot

اگه دوست داری زبان انگلیسی رو از قدم صفر یاد بگیری، 👈اینجا کلیک کن👉.


از too در جملات با بار منفی استفاده میکنیم.

(قهوه من بیش از حد داغ است).My coffee is too hot

از enough در جملات با بار مثبت استفاده میکنیم.

(قهوه من به اندازه کافی داغ است).My coffee is hot enough