شاید بخوای ویدیو سلام به انگلیسی رو هم ببینی؟

تو کفتم به انگلیسی 

نظرت رو حتماً برامون بذار، خوشحال میشیم!