افعال be انگلیسی - am/is/are/was were/been

افعال be در گرامر زبان انگلیسی یکی از پرکاربردترین موارد است. در این مقاله به‌صورت کامل افعال be را موردبررسی قرار می‌دهیم.


شاید دوست داشته باشید مقاله آموزش مکالمه زبان انگلیسی را مطالعه کنید.

دانلود ویدیو افعال be


افعال be در زمان حال:am/is/are

افعال be در زمان حال شامل am/is/are هستند. ضمیر اول‌شخص مفرد (I) با am، ضمیر سوم شخص مفرد (it/she/he) از is و برای ضمیر دوم‌شخص جمع و مفرد (you) و اول‌شخص جمع (we/they) و سوم شخص جمع از are استفاده می‌کنیم.


به مثال‌های زیر دقت کنید:


.I am a teacher

(من معلم هستم)

.You are a student

(تو دانش‌آموزی)

.He is a student

(او دانش‌آموزش است)

.She is a student

(او دانش‌آموزش است)

.It is a book

(این کتاب است)

.You are teachers

(شما معلم هستید)

.We are teachers

(ما معلم هستیم)

.They are students

(آن‌ها دانش‌آموز هستند)


افعال be در زمان گذشته:was/were

شکل گذشته افعال be به این صورت است. am/is به was و are به were تبدیل می‌شوند.


به مثال‌های زیر توجه کنید.

.I was a teacher

(من معلم بودم)

.You were a student

(تو دانش‌آموز بودی)

.He was a student

(او دانش‌آموز بود)

.She was a student

(او دانش‌آموز  بود)

.It was a book

(این یک کتاب بود)

.We were teachers

(ما معلم بودیم)

.You were teachers

(شما معلم بودید)

.They were teachers

(آن‌ها معلم بودند)


شکل مخفف و کوتاه شده‌ی افعال be

دقت کنید که was/were به‌صورت مخفف نوشته نمی‌شوند. این فعل‌ها در زمان حال به شکل مخفف استفاده می‌شوند، در این صورت حرف اول آن‌ها حذف می‌شود و به‌جای آن () می‌گذاریم.


به مثال‌های زیر دقت کنید:


 I am a teacher👉I'm a teacher

(من معلم هستم)

You are a teacher👉You're a teacher

(تو معلم هستی)

He is a student👉He's a student

(او دانش‌آموز است)

She is a student👉She's a student

(او دانش‌آموز است)

It is a book👉It's a book
(این کتاب است)

We are teachers👉We're teachers

(ما معلم هستیم)

You are teachers👉You're teachers

(شما معلم هستید)

They are teachers👉They're teachers

(آنان معلم هستند)


شیوه‌ی منفی کردن افعال be چگونه است؟

برای منفی کردن افعال be کافی است که بعد از آن‌ها not اضافه کنیم..I am not a teacher

(من معلم نیستم)

.You are not a student

(تو دانش‌آموز نیستی)

.He is not a student

(او دانش‌آموز نیست)

.She is not a student

(او دانش‌آموز نیست)

.It is not a book

(این کتاب نیست)

.You are not teachers

(شما معلم نیستید)

.We are not teachers

(ما معلم نیستیم)

.They are not students

(آن‌ها دانش‌آموز نیستند)

.I was not a teacher

(من معلم نبودم)

.You were not a student

(تو دانش‌آموز نبودی)

.He was not a student

(او دانش‌آموز نبود)

.She was not a student

(او دانش‌آموز نبود)

.It was not a book

(این کتاب نبود)

.We were not teachers

(ما معلم نبودیم)

.You were not teachers

(شما معلم نبودید)

.They were not teachers

(آن‌ها معلم نبودند)


شکل مخفف not به‌صورت n't نوشته می‌شود.

به مثال‌های زیر دقت کنید.


.You aren't a student

.He isn't a student

.She isn't a student

.It isn't a book

.You aren't teachers

.We aren't teachers

.They aren't students

.I wasn't a teacher

.You weren't a student

.He wasn't a student

.She wasn't a student

.It wasn't a book

.We weren't teachers

.You weren't teachers

.They weren't teachers


شیوه‌ی سؤالی کردن افعال be

برای سؤالی کردن افعال be کافی است که جای افعال be و ضمیر را باهم جابه‌جا کنید.


?Am I a teacher

(آیا من معلم هستم؟)

?Are you a student

(آیا تو معلم هستی؟)

?Is he a student

(آیا او دانش‌آموز است؟)

?Is she a student

(آیا او دانش‌آموز است؟)

?Is it a book

(آیا این یک کتاب است؟)

?Are you teachers

(آیا دانش‌آموز هستید؟)

?Are we teachers

(آیا ما معلم هستیم؟)

?Are they students

(آیا آن‌ها دانش‌آموز هستند؟)

?Was I a teacher

(آیا من معلم بودم؟)

?Were you a student

(آیا تو دانش‌آموز بودی؟)

?Was he a student

(آیا او دانش‌آموز بود؟)

?Was she a student

(آیا او دانش‌آموز بود؟)

?Was it a book

(آیا این کتاب بود؟)

?Were we teachers

(آیا ما معلم بودیم؟)

?Were you teachers

(آیا شما معلم بودید؟)

?Were they teachers

(آیا آن‌ها معلم بودند؟)


شیوه‌ی منفی کردن افعال be در حالت سؤالی

برای سؤالی کردن افعال be در حالت منفی به دو شیوه‌ی زیر می‌توان عمل کرد.

1.حالت مخفف not را قبل از افعال be قرار بدهیم.

?Is she a teacher?    Isn't she a teacher


2.حالت مخفف not را بعد از فاعل قرار بدهیم.

?Is she a teacher?    Is she not a teacher


زمان حال ساده
مثبت
I am
You are
He/She/It is
We are
You are
They are


منفی
I am not/ I’m not
You are not/ aren’t
He/She/It is not/ isn’t
We are not/aren’t
You are not/aren’t
They are not/aren’t
پرسشی
?Am I
?Are you
?Is he/she it
?Are we
?Are you
?Are they
گذشته ساده
I was
You were
He/She/It was
We were
You were
They were
وجه وصفی
been
گذشته کامل
had been
حال کامل
has/have beenکاربرد افعال be در گرامر زبان انگلیسی

1.به همراه صفت‌ها می‌آیند.

.This food is very delicious

(غذا خیلی خوشمزه است)

.That tree is so tall

(آن درخت خیلی بلند است)

.I am beautiful

(من زیبا هستم)


2.به همراه اسم‌ها می‌آیند.

.My brother is a teacher

(معلم من معلم است)

.His sister is a student

(خواهر او دانش‌آموز است)

.I am a nurse

(من پرستار هستم)


3.برای ساختن گذشته و حال استمراری

.She is going home

(او دارد به خانه می‌رود)

.He was singing a song

(او داشت آهنگ می‌خواند)

.They are eating food

(آن‌ها دارند غذا می‌خورند)


4.با عبارات حرف‌اضافه‌ای

.Smith and his sister are from America

(اسمیت و خواهرش اهل آمریکا هستند)

.The books are on the desk

(کتاب‌ها روی میز هستند)


5.برای ساختن جملات مجهول از معلوم

.They were killed

(آن‌ها کشته شدند)

.It was made in English

(این در انگلیسی ساخته‌شده است)

.It is called Samsung

(این سامسونگ خوانده می‌شود)


معانی مختلف افعال be

1.برای بیان یک اتفاق

.The wedding is today

(عروسی امروز است)


2.برای بیان هویت

.I am Cyrus

(من کورش هستم)


3.برای بیان وجود داشتن چیزی

.There is a cat in my house

(یک گربه در خانه من است)


4.برای بیان مکان چیزی

.He is home

(او در خانه است)


5.برای بیان کیفیت چیزی

.She is beautiful

(او زیباست)

دانلود این مقاله