گرامر زبان انگلیسی

آیا میشود بدون گرامر زبان انگلیسی، زبان انگلیسی را یاد گرفت؟

گرامر زبان انگلیسی راهی است که از طریق آن مفهوم در قالب کلمات قرار میگیرد. این شامل کلمات، عبارت ها، جمله ها واژه ها و تمام ساختار متن میشود.


انواعی از انگلیسی تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی وجود دارد. واگرایی های مختلف گرامر زبان انگلیسی که اینجا توضیح داده میشوند در بعضی از لهجه ها اتفاق میفتد. این مقاله گرامر زبان انگلیسی استاندارد کنونی و عمومی را شرح میدهد که دانستن آن برای هر زبان آموزی واجب است. گرامر زبان انگلیسی که در صحبت کردن و نوشتن، رسانه ها، سرگرمی ها، اخبار استفاده میشود. تفاوت هایی بین گرامر زبان انگلیسی در لهجه های مختلف انگلیسی آمریکایی، انگلیسی بریتانیایی و انگلیسی استرالیایی وجود دارد، که البته تفاوت های گرامر زبان انگلیسی کمتر از تفاوت های تلفظی و وکب(واژگان)است.

انگلیسی مدرن ازنظر دستور زبان از سیستم هندواروپایی به خاطر ساختارهای تحلیلی دور شده است. ضمیرهای شخصی ساختار ریخت شناسی خود را بیشتر از هر چیز دیگری حفظ کرده اند. برای بقیه ضمیرها، اسم ها، صفت ها و حروف تعریف، ساختار گرامر زبان انگلیسی فقط بر اساس ترتیب کلمات، حروف اضافه و انگلیسی ملکی مشخص میشود.


8 دسته کلمه یا نقش کلمه در جمله به صورت رایج در گرامر زبان انگلیسی تمییز داده میشوند:اسم، وابسته اسم، ضمیر، فعل، صفت، قید، حرف اضافه، حرف ربط. اسم بزرگترین گروه را تشکیل میدهد و فعل دومین گروه بزرگ است. برخلاف اسم، در تعدادی از انگلیسی های هندواروپایی، اسم، جنسیت گرامری ندارد. برای درک بهتر مقاله اسم جنس را مطالعه کنید.


دسته بندی اسم ها و عبارت ها در گرامر زبان انگلیسی


اسم، فعل، صفت و قید همگی باز هستند یعنی آماده دریافت اعضای جدید(کلمات) هستند و کلمه های تازه میسازند. بقیه گروه ها بسته هستند مثلاً در گرامر زبان انگلیسی خیلی کم پیش می آید که یک ضمیر تازه وارد یک زبان شود! وابسته های اسمی که به طور سنتی همراه با صفت ها دسته بندی میشوند، همیشه به عنوان یک جز جدا ازجمله به حساب نمی آیند. حروف صدادار دسته بندی دیگر هستند، ولی به این معنا نیست که آن ها جزئی ازجمله واژه یا جمله در گرامر زبان انگلیسی را تشکیل نمیدهند.


زبان شناسان عموماً باور دارند در گرامر زبان انگلیسی 9 دسته بندی وجود دارد:اسم، فعل، قید، صفت، قید، ضمیر حرف اضافه، حرف ربط، وابسته اسم، حرف ندا! کلمات در گرامر زبان انگلیسی به صورت عمومی برای دسته بندی نشانه گذاری نمیشوند.معمولاً امکان ندارد بگوئید یک کلمه فقط یک نقش میتواند داشته باشد. بعضی از کلمه ها بیش از یک نقش را میتوانند بپذیرند. مثلاً کلمه well به معنی خوب یا به خوبی هم میتواند صفت باشد، هم قید.


در گرامر زبان انگلیسی کلمات باهم ترکیب میشوند تا عبارت (phrase) را ایجاد کنند. عبارت معمولاً همان کاربردی را دارد که خود کلمات دارند. مثلاً عبارت my very good friend Peter به معنی دوست خیلی خوب من پیتر، یک عبارت است که میتواند در جمله به کار رود و نقش اسم را داشته باشد که عبارت اسمی هم هست. همینطور عبارت های صفتی نقش مشابه صفت را ایفا میکنند. در گرامر زبان انگلیسی همین موضوع برای عبارت های فعلی و عبارت های حرف اضافه برقرار است.

اسم ها در گرامر زبان انگلیسی


بعضی از پسوندهای رایج، اسم ها از بقیه اسم ها و یا بقیه نقش های جمله ایجاد میکنند. به مثال های زیر توجه کنید.

(سن)Age

(انقباض)Shrinkage

(کلاهک)Hood

(خواهری)Sisterhood


اگرچه در گرامر زبان انگلیسی بعضی از اسم ها به صورت پایه هیچ پسوند ندارند. مثلاً:

(گربه)Cat

(چمن)Grass


گاهی اسم ها درون گرامر زبان انگلیسی براساس معنی دسته بندی میشوند به عنوان اسمی خاص یا اسمی رایج. مثلاً:

(کورش)Cyrus

(چین)China

(قورباغه)Frog

(شیر)Milk


گاهی اسم ذات یا اسم مجرد هستند:

(کتاب)Book

(لپ تاپ)Laptop

(شرمساری)Embarrassment

(تعصب)Prejudice

 در گرامر زبان انگلیسی اسم میتواند قابل شمارش یا غیرقابل شمارش باشد.

(ساعت)Clock

(شهر)City

(شیر)Milk

(برنج)Rice


در گرامر زبان انگلیسی گاهی یک اسم میتواند هم قابل شمارش، هم غیرقابل شمارش باشد.

(این یک شراب خوب است)This is a good wine

(من شراب قرمز را ترجیح میدهم)I prefer red wine


در گرامر زبان انگلیسی اسم های قابل شمارش یا مفرد هستند یا جمع. در بیشتر مواقع با اضافه کردن s یا es به انتهای اسم های قابل شمارش میتوان حالت جمع آن ها را ایجاد کرد.

(سگ)Dog(سگ ها) dogs

(بوته)Bush(بوته ها) bushes

گاهی اسم ها قاعده ای برای جمع بستن ندارند.

(مرد)Man(مردها) men

(زن)Woman(زن ها) women

برای یادگیری بیشتر به بخش اسم ها در گرامر زبان انگلیسی مراجعه کنید.

گاهی بعضی اسم های به ظاهر مفرد، همراه با فعل جمع در جمله می آیند.

The people are coming to the castle

مردم به سمت قلعه می آیند.

اسم های انگلیسی متعلق به موارد خاصی نیستند، برخلاف سایر زبان ها. ولی آن ها حالت ملکی دارند.

(عشق عیسی)Jesus' love

(کتابهای بچه ها)children's books


عبارت ها در گرامر زبان انگلیسی


عبارت های اسمی، عبارت هایی هستند که ازنظر گرامری نقش مشابه اسم در جمله دارند، مثلاً میتوانند به عنوان فاعل یا مفعول واقع شوند. بیشتر عبارت ها اسمی یک اسم در هسته خود دارند.

یک عبارت اسمی در گرامر زبان انگلیسی معمولاً از الگوی زیر پیروی میکند.

متمم/پس تعیین کننده+اسم+پیش تعیین کننده+وابسته

The beautiful girl of London


وابسته اسم میتواند یک حرف تعریف باشد(the, a, an) یا هر معادل دیگری. برای عبارت های اسمی لازم است که همراه با یک وابسته اسم بیایند.


پیش تعیین کننده میتواند صفت یا عبارات صفتی باشند. تعیین کننده های صفتی معمولاً قبل از صفت می آیند.


پس در گرامر زبان انگلیسی تعیین کننده ها میتوانند عبارات قیدی، عبارات نسبی، صفت یا عبارات وابسته وجهی، یا عبارات وابسته یا عبارات مصدری مربوط به اسم باشند.

یک مثال عالی از موارد بالا:

That rather attractive young college student to whom you were talking

در این مثال That وابسته اسم است، rather و attractive و young پیش تعیین کننده های صفتی هستند، college اسم است، student هسته عبارت است، to whom you were talking پس تعیین کننده است.


اسم جنس در گرامر زبان انگلیسی


سیستم گرامری اسم جنس که به موجب آن هر اسمی به عنوان مؤنث یا مذکر یا خنثی بودن است، در گرامر انگلیسی قدیمی وجود داشت. ولی بیشتر کاربردش را در انگلیسی میانی از دست داد. در انگلیسی مدرن، ویژگی های جنسیتی هنوز باقی است.


بعضی از جنبه های کاربرد جنسیت در گرامر زبان انگلیسی تحت تأثیر حرکت به سمت ترجیحات زبان جنسیتی خنثی قرارگرفته است. حیوانات، سه جنستی هستند. یعنی میتوانند ضمیر مؤنث یا مذکر یا خنثی بگیرند. عموماً فرقی بین اسم مذکر و مؤنث در گرامر زبان انگلیسی وجود ندارد. با این وجود تأثیر آن کم نیست.

خنثی
مؤنث بودن
مذکر بودن
adult
woman
man
child
girl
boy
spouse
wife
husband
performer
actress
actor
chicken
hen
rooster

در گرامر زبان انگلیسی بعضی از اسم ها که به وظایف یا نقش افراد اشاره دارد، میتوانند هم برای مؤنث هم برای مذکر به کار بروند. مثلاً:

(نوجوان)Teenage

(پسر/دختر خاله)Cousin

(دکتر)Doctor


گاهی برای تمییز دادن جنسیت در این موارد میتوان از male و female  استفاده کرد.

A female doctor

A male doctor


وابسته اسم در گرامر زبان انگلیسی


وابسته اسم در گرامر زبان انگلیسی گروهی کوچک از کلمات مربوط را تعیین میکند. شامل حروف تعریف، صفات اشاره، کلمات پرسشی،  ملکی ها، کلمات شمارشی و اعداد هستند. وابسته های اسم برای ساخت عبارات اسمی به کار میروند. بعضی کلمات که وابسته اسم هستند، میتوانند نقش ضمیر هم داشته باشند.

This

That

در بعضی موارد برای یک اسم لازم است که توسط یک حرف تعریف یا بقیه وابسته های اسم کامل شود. مثلاً نمیتوان گفت که cat sat on table چون که ازنظر گرامری درست نیست. بلکه باید گفت:The cat sat on the table


ضمیرها در گرامر زبان انگلیسی


ضمیرها گروهی کوچک از کلمات مربوط هستند که به جای اسم یا عبارات اسمی می آیند و از تکرار آن جلوگیری میکنند. شامل ضمیر اشاره، ضمیر شخصی، ضمیر نسبی، ضمیر پرسشی و بعضی دیگر میشوند.

ضمیرهای شخصی انگلیسی مدرن استاندارد در زیر ببینید.

ضمیر مکلی

صفت ملکی

واکنشی

مفعولی

فاعلیmine

my

myself

me

I

اول شخص مفرد
yours
your
yourself/yourselves


you
You
دوم شخص مفرد
Hers, his, its
her, his, its


herself, himself, itself
her, him, it
She, he, it, that
سوم شخص مفرد
ours
our
ourselves
us
We
اول شخص جمع
theirs

their

themselves

them

they

سوم شخص جمع

اشاره و پرسشی در گرامر زبان انگلیسی


ضمیرهای اشاره گرامر زبان انگلیسی شامل this و that و these و those هستند.

This car

That car

These cars

Those cars


ضمیرهای پرسشی در گرامر زبان انگلیسی شامل who, what, how, where, when,which هستند.

?Who Is that

?What is it

?How many books do you have

?Where is the bank

?Which one is correct


عبارات نسبی در گرامر زبان انگلیسی


رایج ترین عبارات نسبی در گرامر زبان انگلیس شامل who, which, that هستند.

عبارت نسبی which برای اشاره به اشیا به کار میرود. از who برای اشاره به افراد و از that برای اشاره به همه آن ها استفاده میشود.


نقش there در گرامر زبان انگلیسی


کلمه there در گرامر زبان انگلیسی که به عنوان یک ضمیر در برخی جملات به کار میرود، نقش یک فاعل ساختگی را در جمله های لازم اجرا میکند. فاعل اصلی فعل سپس به عنوان مکمل بعد از فعل می آید.


این کاربرد there به صورت رایج در فعل be در عبارات وجودی هستند، که به بودن و وجود داشتن اشاره دارند. مثلاً:

There is a heaven

There are two cups on the table

There have been a lot of problems

همچنین میتواند در جمله های عادی هم به کار رود. مثلاً:

There occurred a very strange incident


فاعل ساختگی شمارش تعداد فاعل اصلی را به عهده میگیرند، بنابراین هنگامی که مکمل جمع باشد، فعل جمع میگیرند. اگرچه در گرامر زبان انگلیسی غیررسمی there is برای هم جمع و هم مفرد به کار میرود.


فاعل ساختگی میتواند میتواند وارونگی را تحمل کند.

?Is there a test today

همچنین میتواند بدون همراهی فاعل اصلی در جملات کوتاه و تگ های پرسشی بیاید.

.There wasn’t a discussion, was there? There was


کلمه there در اینچنین جملاتی به عنوان یک قید آنالیز میشود، یا به عنوان مسند ساختگی تا به عنوان یک ضمیر. درهرحال، شناسایی آن به عنوان یک ضمیر بیشتر منطقی است با رفتار آن در جملات معکوس و تگ های پرسشی، طبق چیزی که در بالا گفته شد.


چون که کلمه there همچنین میتواند استدلال کننده مستقیم قید باشد. به جمله زیر دقت کنید:

There is a river

این جمله هم میتواند معنی"یک رود وجود دارد" را بدهد که there نقش ضمیر دارد، هم معنی"یک رود در آن مکان هست" که there نقش قید دارد. در مکالمه کردن، حالت قیدی استرس دارد، درحالی که در حالت ضمیر اینگونه نیست. درواقع ضمیر خیلی ضعیف است.


بقیه ضمیرها در گرامر زبان انگلیسی


سایر ضمیر ها در گرامر زبان انگلیسی معمولاًیکسان هستند در قالب وابسته های اسم به ویژه اسم های شمارش مثل many, much, a little. گاهی اوقات، شکل ضمیر متفاوت است. به عنوان none یا هیچ که شامل nothing, everyone, somebody و غیره هستند. در بخش گرامر سایت درباره ضمیرهای غیرقابل اندازه گیری توضیح لازم را داده ایم. یکی دیگر از ضمیرهای غیرقابل شمارش one است که شکل بازتابی آن oneself است.


فعل ها در گرامر زبان انگلیسی


حالت پایه یک فعل در گرامر زبان انگلیسی عموماً توسط هیچ چیزی علامت گذاری نمیشود. اگرچه تعدادی پسوند هستند که برای ساختن فعل به کار میروند، مثل:

Ate_formulate-

Fy_electrify-

Ise/ize_realize/realize-


در گرامر زبان انگلیسی تعدادی فعل ها گاهی پیشوند دارند

Un_unmask

Out_outlast

Over_overtake

Under_undervalue

فعل ها همچنین میتوانند توسط اسم و صفت ساخته شوند.


اغلب فعل ها سه یا چهار حالت صرفی علاوه بر حالت پایه فعل دارند. شکل سوم شخص مفرد فعل ها در زمان حال ساده به خود s یا es میگیرد، شکل سوم فعل ها حالت اسم مفعولی و اسم مصدر فعل ها با اضافه شدن ing به انتهای فعل ها ایجاد میشود. فعل های باقاعده با اضافه شدن ed به انتهای خود حالت دوم یا گذشته فعل ها را میسازند. لیست کاملی از فعل های بی قاعده در کتابچه افعال بی قاعده در دسترس است که عزیزانی که در سایت ثبت نام میکنند میتوانند رایگان آن را از اعتبار اولیه کیف پولشان تهیه کنند.


فعل های have, do, say همچنین در زمان حال ساده شکل خاص خود را دارند که ترتیب میشود has, does, says

فعل be بیشترین تعداد حالت بی قاعده را دارد که شامل am, is, are, was, were هستند.


در بیشتر زمان های گرامر زبان انگلیسی برای ساختن ساختار درست به فعل های کمکی نیاز داریم. در گرامر زبان انگلیسی 12 زمان اصلی داریم که دانستن آن ها برای هر زبان آموزی ضروری است. در کتاب گرامر زبان انگلیسی برای تنبل ها به طور کامل درباره زمان ها توضیح لازم را داده ایم که میتوانید نسخه رایگان آن را از این لینک دانلود کنید.


حالت پایه فعل ها به عنوان مصدر شناخته میشود، با این وجود مصدر با to فعل ها در تعدادی از ساختارهای نحوی مورد استفاده قرار میگیرد.

یک فرم یکسان با مصدر میتواند به عنوان حال شرطی در متن های معین استفاده شود. مثلاً:

It is important that you follow him

It is important that he be committed to the cause


همچنین گذشته شرطی هم وجود دارد، که در بعضی از جملات شرطی از آن استفاده میشود:

If I were reach, I would buy a SUV

I wish she were here

برای آموزش درباره جملات شرطی کتاب گرامر زبان انگلیسی برای تنبل ها را تهیه کنید.

در گرامر زبان انگلیسی حالت مجهول با استفاده از فعل be در ساختار زمان درست ساخته میشود به همراه حالت سوم فعل. مثلاً:

Cars are driven

He was killed

It is nice to be pampered


انجام دهنده کار در جملات مجهول میتواند با استفاده از حرف اضافه by به ما شناسایی شود. مثلاً:

They were killed by the invaders


فعل های مدال در گرامر زبان انگلیسی شامل can, could, may, might, must, shall, should, would, ought to, had better, dare, need میشوند. این فعل ها تحت تأثیر شخص یا تعداد قرار نمیگیرند، یعنی جمع بسته نمیشوند و s یا es نمیگیرند، به تنهایی نمی آیند و حالت سوم و مصدر ندارند(به جز هم معنی های فعل های can و  could که شامل be/being/been able to هستند). فعل های مدال با  حالت پایه به کار میروند.

I can swim

He may be killed

We dare not move

به جز فعل ought to که با to می آید.

You ought to go


فعل های مدال گرامر زبان انگلیسی میتوانند نشان دهنده شرط، احتمال، الزام، التزام یا توانایی باشند که توسط گوینده یا نویسنده بیان میشود.

فعل be در گرامر زبان انگلیسی به همراه فعل های مدال یا سایر فعل های کمکی، یک حالت متفاوت را ایجاد میکنند که گاهی آن را فعل های خاص یا ساده تر فعل کمکی صدا میزنند. این ها حالت متفاوت نحو را از فعل های لغوی معمولی دارند، به ویژه هنگامی که حالت پرسشی و حالت منفی آن ها با اضافه شدن not بعدازآن ها ایجاد میشود. همچنین برای used to که گاهی حالت های زیر دیده میشود.

She did not use to

?Did he use to

گاهی برای فعل have حالت های زیر هم دیده میشود:

?Have you a sister

He had not a sister

برای فعل do نیز به همین شیوه است. فعل do در حالت پایه مصدر سایر فعل ها استفاده میشود تا حالت پرسشی یا منفی آن ها را ایجاد کند، همینطور حالت تأکید آن ها را.

?Do I like you

I do like you

He does not speak English

We did close the fridge


گاهی فعل های کمکی در حالت اختصار در جمله ظاهر میشوند.

I am_I’m

You would/you had_you’d

John’s_John is


حالت منفی آن ها نیز میتواند شکل اختصار به خود بگیرد.


عبارت ها یا phrases در گرامر زبان انگلیسی


یک فعل به همراه وابسته هایش به جز فاعل، میتواند به عنوان یک عبارت فعلی به حساب بیاید. یک عبارت فعلی به سمت یک فعل محدود میرود، میتواند یک مسند هم باشد. وابسته ها میتوانند مفعول، مکمل یا تعیین کننده ها باشند. در گرامر زبان انگلیسی مفعول و مکمل ها تقریباً بعد از فعل می آیند. مفعول مستقیم پیش از بقیه مکمل ها از قبیل عبارات حرف اضافه ای می آید، ولی اگر که مفعول غیرمستقیم باشد که بدون حرف اضافه بیان شده باشد، سپس آن قبل از مفعول مستقیم می آید.

Give me the book

Give the book to me


تعیین کننده های قیدی گرامر زبان انگلیسی عموماً از مفعول پیروی میکنند، هرچند که حالت های دیگر هم ممکن است. ترکیب تعیین کننده های فعلی قطعی، به خصوص وقتی که معنای مستقل دارند، به عنوان فعل های دوقسمتی شناخته میشوند. برای درک بهتر موضوع میتوانید از کتابچه افعال دوقسمتی استفاده کنید.


صفت ها یا adjectives در گرامر زبان انگلیسی


صفت ها در گرامر زبان انگلیسی نمیتوانند بر اساس حالتشان شناسایی شوند، هرچند که بعضی پسوند ها  به همراه سایر کلمات صفت ها را میسازند:

Al_habitual-

Ful_blissful-

Ic_atomic-

Ish_impish-

Ous_hazardous-

یا اینکه بعضی صفت های گرامر زبان انگلیسی از صفت ها ساخته میشوند

Disloyal

Irredeemable

Unforeseen

Overtired


صفت ها ممکن است مستقیماً به عنوان قسمتی از یک عبارت اسمی مورد استفاده قرار بگیرند، که معمولاً پیش از اسم می آیند.

A beautiful house

یا اینکه به صورت خبری باشند.

This house is big

صفت های قطعی به یک صورت یا صورتی دیگر بیایند. مثلاً:

Drunken sailor

در این حالت صفت مستقیم است.

 The sailor was drunk

در این حالت معمولاً صفت اسنادی است


مقایسه کردن در گرامر زبان انگلیسی


بعضی از صفت های گرامر زبان انگلیسی حالت مقایسه ای و حالت برترین دارند. برای ساختن صفت های کمتر از دو هجا در حالت برتر یا مقایسه ای، کافی است به انتهای آنها er و برای ساختن صفت های برترین کافی است به انتهای آن ها est اضافه کنیم. برای صفت هایی که بیشتر از دو هجا دارند، در حالت عالی یا برترین به ابتدای آن ها the most و برای ساختن حالت برتر به ابتدای آن ها more اضافه میکنیم.

Fast

Faster

Fastest

Beautiful

 more beautiful

The most beautiful


برخی از صفت ها از این قاعده پیروی نمیکنند. مثلاً دو صفت good و bad به این شیوه تغییر میکنند:

Good

Better

The best

Bad

Worse

The worst


همینطور صفت far که به این شیوه تغییر میکند

Far

Further/farther

Furthest/farthest


همینطور صفت old علاوه بر اینکه از قاعده پیروی میکند، شکل بی قاعده هم دارد.

Old

Elder

Eldest


صفت های قطعی جز غیرقابل نمره دهی ها دسته بندی میشوند. این ها ویژگی هایی را نشان میدهند که قابل مقایسه کردن نیستند، آن ها یا اعمال میشوند یا نه. مثلاً:

Pregnant

Dead

Unique

به صورت نتیجه بخشی، حالت های عالی و برتر این صفت ها معمولاً استفاده نمیشود، مگر در حالت مجازی و خنده دار و غیرواقعی. همچنین این صفت ها با تعیین کننده هایی مثل very و fairly به کار نمیروند. یکی دیگر از انواع صفت هایی که قابل درجه بندی نیستند، آنهایی هستند که که حالت شدید خاصیت یا ویژگی را بیان میکنند. مثل:

Delicious

Terrified


عبارات صفتی یا adjective phrases در گرامر زبان انگلیسی


عبارت صفتی گروهی از کلمات هستند که نقش صفت را در جمله ایفا میکنند. معمولاً یک صفت را به عنوان هسته خود دارد، که تعیین کننده ها یا مکمل ها میتوانند اضافه شوند.

صفت ها میتوانند توسط قیدها یا عبارات قیدی قبل از خود تعیین شوند.مثلاً:

Very warm

Truly imposing

More than a little excited

بعضی از صفت ها همچنین میتوانند بعد از اسم یا عبارات شمارشی بیایند. مثلاً:

Fat free

Two meter long


در گرامر زبان انگلیسی مکمل هایی که صفت ها را دنبال میکنند میتوانند شامل موارد زیر باشند:

عبارات حرف اضافه ای:

Proud of him

Angry at the screen

Keen on breeding toads

عبارات مصدری

Anxious to solve the problem

جمله واژه ها شامل that clause و بقیه

Certain that he was right

بعد از صفت های برتر، عبارت یا جمله واژه با than

Better than you


یک عبارت صفتی ممکن است که هم تعیین کننده قبل از صفت و هم مکمل بعدازآن را شامل شود.

Very difficult to put away


عبارات صفتی که شامل مکمل های بعد از صفت هستند، به صورت طبیعی نمیتوانند به عنوان صفت های اسنادی قبل از اسم به کار بروند. گاهی آن ها به صورت مستقیم بعد از اسم به کار روند.

A woman who is proud of being midwife

که میتواند به عبارت نسبی تغییر پیدا کند:

A woman who is proud of being a midwife

ولی درست نیست که بگوییم:

A proud of being a midwife woman


استثناها شامل عبارات خیلی مختصر مثل easy to use میشوند.

مکمل های قطعی میتوانند به بعد از اسم نقل مکان کنند، که صفت را قبل از اسم میگذارند:

A better man than you

A hard nut to crack

عبارات صفتی مستقیم قطعی از دیگر نقش های کلمه ساخته میشوند بدون هیچ صفتی در هسته آن ها:

A two bedroom house


قید یا adverb در گرامر زبان انگلیسی


قیدها در گرامر زبان انگلیسی کاربردهای زیادی دارند. آن ها معمولاً فعل یا عبارات فعلی، صفت یا عبارات صفتی و قید های دیگر یا عبارات قیدی دیگر را شرح میدهند. درهرحال، گاهی قیدها، عبارات اسمی را توصیف میکنند:

Only the bus

Quite a lovely place


گاهی قیدها ضمیرها یا وابسته ها را شرح میدهند:

Halfway through the movie


یا گاهی تمام جمله را شرح میدهند، تا  یک نگرش و یک نظر موقعیتی را بیان کنند.

Frankly I don’t believe you

همچنین آن ها میتوانند به رابطه بین جمله واژه ها یا جمله ها اشاره کنند.

He died, and consequently I inherited the estate

تعدادی از قیدهای گرامر زبان انگلیسی از صفت ها با اضافه کردن ly به انتهای آن ها ایجاد میشوند.

Hopefully

Widely

Theoretically


کلمات قطعی گرامر زبان انگلیسی میتوانند هم به عنوان قید و هم صفت استفاده شوند.

Fast

Straight

Hard

اینها قیدهای یک دست هستند. پیش تر قیدهای یک دست، در انگلیسی رسمی بیشتر مورد قبول بودند. تعدادی از آن ها در اصطلاحات و محاوره باقی ماندند. بعضی از صفت ها گاهی میتوانند به عنوان  قیدهای یک دست مورد استفاده قرار بگیرند هنگامی که واقعاً در حال شرح فاعل هستند.

The striker ran naked

The striker ran nakedly


قید متناظر با صفت good میشود well. به یاد داشته باشید که قید bad میشود badly. اگرچه گاهی از ill هم استفاده میشود.

همچنین تعدادی قید گرامر زبان انگلیسی وجود دارد، که از صفت ها استخراج میشود، شامل قیدهای زمان، تکرار، مکان، شدت و سایر معانی هستند. بعضی پسوندها که به صورت رایج برای ساختن قید از اسم به کار میروند را در زیر ببینید:

Homewards

Lengthwise


اغلب قیدها حالت برتر و برترین با گرفتن more و most میسازند:

Often

More often

Most often

Smoothly

More smoothly

Most smoothly


درهرحال بعضی از قیدهای گرامر زبان انگلیسی حالت برتر و برترین مخصوص به خود را دارند:

Much more most

A little less least

Well better best

Badly worse worst

(Far farther(further) farthest(furthest


قیدهایی که روش انجام کار فعل را بیان میکنند، عموماً بعد از فعل و مفعولش قرار میگیرند:

We considered the proposal carefully

اگرچه ممکن است در جاهایی دیگر هم بیایند:

We carefully considered the proposal


بعضی از قیدهای تکرار، شدت، قطعیت و غیره مثل (often, always, almost, probably, just) میل دارند که قبل از فعل بیایند:

They usually have chips

اگرچه فعل کمکی یا فعل دیگری باشد، آنگاه جایگاه طبیعی برای این قیدها بعدازآن فعل خاص است:

I have just finished the crossword

She can usually manage a pint

We are never late

You might have possibly been unconscious


قیدهایی که ارتباط بین اطلاعات قبلی را برقرار میکنند(next, then, however) و آن هایی که متن را برقرار میکنند برای جمله(زمان یا مکان) به طور معمول در ابتدای جمله قرار میگیرند:

Yesterday we went on a shopping expedition


اگر فعل یک مفعول داشته باشد، قید بعد از مفعول می آید:

He finished the test quickly

وقتی که بیشتر از یک نوع قید وجود دارد، آنها معمولاً طبق ترتیب زیر قرار میگیرند:روش، مکان، زمان.

His arm was hurt severely at home yesterday


یک نوع خاص از قید، قیدهای ریز هستند که در فعل های چند قسمتی به کار میروند.

Pick up

Give in


اگر که این قید، مفعول داشت، ممکن است که قسمت ریز قید جلوتر یا بعد از مفعول بیاید. با این وجود به صورت طبیعی بعد از مفعول می آید اگر که مفعول ضمیر باشد.

Pick the pen up/pick up the pen

Pick it up


عبارت قیدی یا phrasal adverb در گرامر زبان انگلیسی


عبارت قیدی عبارتی است که به عنوان قید عمل میکند. عبارت قیدی ممکن است که یک قید در هسته خود به همراه تعیین کننده یا مکمل داشته باشد. مشابه عبارت صفتی.

Very sleepy

Oddly enough

Perhaps shocking for us


یک مدل بسیار رایج از قید، عبارات حرف اضافه ای هستند، که شامل حرف اضافه و مفعول است.

In the pool

After two years

For the sake of harmony

حالا فکرمیکنید تا چه حد میتوانیدبدون گرامر زبان یاد بگیرید؟!

یک بخش کامل و مرجع از گرامر زبان انگلیسی در بخش بلاگ سایت در خدمت شما عزیزان هست که میتوانید تمام سؤالات گرامری خود را در آن پیدا کنید. ازاینجا وارد بخش گرامر زبان انگلیسی وب سایت شوید.


منابع:

ویکی پدیا

وکب استارتر