مکالمه زبان انگلیسی خرید لباسدانلود ویدیو مکالمه زبان انگلیسی خرید لباس

مکالمه در سلام و احوالپرسی را هم بخوانید.

(ببخشید) .Excuse me

(سلام آقا! آیا می‌توانم کمکتان کنم؟) ?Hello sir! May I help you

.Yes, can I see that T-shirt on the top shelf please

(بله، آیا می‌توانم آن تی‌شرت در قفسه‌ی بالا را ببینم؟)

(من می‌خواهم ... بخرم)  ...I want to buy


(آیا شما ... می‌فروشید)  ... Do you sell

(فقط می‌خواهم نگاهی بیندازم) .I just want to look around

(بله بفرمائید) !Sure here it is

(هزینه‌اش چقدر است؟) ?How much does it cost

(پنجاه دلار) .Fifty dollars

(خیلی گران است) !That's too much

(خیلی تنگ/گشاد است) !It's too big/tight

(اندازه‌ی من نیست) !It doesn't fit me

?Do you have a larger/smaller one

(آیا بزرگ‌تر یا کوچک‌ترش را دارید؟)

(این یکی چطور است؟) ?How about this one

.It's on sale for only thirty-five dollars

(این تخفیف دارد فقط سی‌وپنج دلار)

(آن یکی را دوست ندارم) .I don't like that one

?How about the one next to the black gloves

(آن‌یکی که کنار دست‌کش‌های سیاه است چطور است؟)

.It's very similar to the one you like

(خیلی شبیه آن‌یکی است که شما دوست دارید)

?That's nice. How much is it

(خوب است. هزینه‌اش چقدر است؟)

(سی دلار) .Thirty dollars

(همان خوب است) .That'll be fine

Is this color ok or would you like a different color

(آیا این رنگ خوب است یا رنگی متفاوت را دوست دارید؟)

 (آن آبی خوب است) .That blue one is fine

?Do you need any more of these shirts

(آیا تعداد بیشتری از این تی‌شرت‌ها می‌خواهید؟)

(بله).Yes

(چند تا می‌خواهید؟) ?How many do you want

.I'll take two more, a red one and a white one

(من دوتای دیگر هم می‌برم. یک قرمز و یک سفید)


دانلود مقاله مکالمه زبان انگلیسی خرید لباس