دستشویی دارم به انگلیسی


دانلود ویدیو


چطوری به انگلیسی بگیم دستشویی دارم؟

اگه دوست داری زبان انگلیسی رو از قدم صفر یاد بگیری، 👈اینجا کلیک کن👉.


take a leak(ادرار کردن)

pee(ادرار کردن)

take a piss(ادرار کردن)

tap a kidney(ادرار کردن)

take a shit(مدفوع کردن)

poo(مدفوع کردن)