مکالمه انگلیسی در مطب دکتر 

دانلود این ویدیو


در مطب دکتر چه مکالمه ای صورت میگیرد؟

با نظرات ارزشمندتون ما رو خوشحال کنین!