برخلاف اون چیزی که اکثرمون فکر می‌کنیم این کلمه فقط برای فحش دادن استفاده نمیشه. جا داره که بگم این کلمه بسیار غیررسمیه و در جمع‌های غیر جدی باید ازش استفاده کنیم🗣

.

کاربرد اول:

برای بیان حالت زمانی که ناگهان با چیزی مواجه میشیم.

I fucking knew that.

میدونستم

.

کاربرد دوم:

برای جواب دادن به تهدید یا کسی که مزاحمتون شدا.

Don't fuck with me.

دست از سرم بردار.

.

کاربرد سوم:

وقتی که از انجام کاری شگفت زده میشیم.

How the fuck did he do that?

چطوری انجامش داد؟

.

کاربرد چهارم:

تعجب بعد از دیدن چیزی

What the fuck is that?

اون چه کوفتیه؟

.

توی ویدیو بعدی کاربردهای دیگر کلمه fuck رو میگم😎