گرامر زبان انگلیسی: فعل ها قسمت 3

تفاوت بین rise و raise در گرامر زبان انگلیسی

قسمت های قبلی فعل ها را حتما از اینجا بخوانید.

این دو کلمه در گرامر زبان انگلیسی معنی یکسانی دارند و به معنی بالا بردن هستند.

ولی در گرامر زبان انگلیسی تفاوت دارد که چه موقع از کدام استفاده کنید.فعل rise یک فعل لازم است. به مفعول نیاز ندارد؛ به عبارت دیگر شما وقتی از این فعل استفاده میکنید که یک چیزی خود به خود بالا رود.

.The sun rises every morning

(خورشید هرروز بالا می آید)

در مثال بالا خورشید خودش هرروز بالا می آید بدون کمک کسی دیگر.


فعل raise در گرامر زبان انگلیسی

از طرف دیگر در گرامر زبان انگلیسی این فعل، یک فعل متعدی است که نیازمند یک مفعول و فاعل است؛ به عبارت دیگر یک چیزی، چیز دیگری را بالا میبرد.

.I raised my hand in the class

(من دستم را در کلاس بالا بردم)

اسم های جمع با ظاهر مفرد در گرامر زبان انگلیسی

این اسم ها برخلاف ظاهرشان معنی جمع دارند.

(مردم) People
(تیم) team
(خانواده) family
(مخاطبین) Audience
(خدمه) crew
(گروه) group
(دولت) government

در انگلیسی آمریکایی، این فعل ها به فعل مفرد نیاز دارند.

.The whole family was at the table

(تمام خانواده پشت میز بود)


در انگلیسی بریتانیایی میتوان از فعل جمع هم استفاده کرد.

.The whole family were at the table

(تمام خانواده پشت میز بودند)


بعضی از این اسم ها هستند که همیشه با فعل جمع می آیند. ازجمله رایج ترین آن ها people و police هستند.

.The police were chasing a fugitive

(پلیس یک فراری را دنبال میکرد)

.The Iranian people are kind

(ایرانیان مردم مهربانی اند)

تفاوت های بین do و make در گرامر زبان انگلیسی

از do برای انجام دادن، الزام و کار تکراری استفاده میکنیم.

از make برای ساختن و تولید کردن استفاده میکنیم.

به طور کلی do به خود عمل اشاره دارد و make به نتیجه عمل اشاره دارد.

فعل make در گرامر زبان انگلیسی

ما از make برای ساختن، تولید کردن، بنا کردن و غیره استفاده میکنیم.

(لباس دوختن) Make a dress

(غذا درست کردن) Make a food

(ساختن یک فنجان چای) Make a cup of tea


برای ساختن غذاها از فعل make استفاده میکنیم.

(غذا درست کردن) Make a dinner

(ساندویچ درست کردن) Make a sandwich


سایر کاربردهای make  در گرام زبان انگلیسی را ببینید.

.I make a lot of money

(من پول زیادی در می آورم)

.My company made a profit last year

(شرکت من پارسال سود کرد)

.I’m good at making friends

(من در دوست پیدا کردن خوب هستم)

.The women made love with her lover

(زن با معشوقه اش عشق بازی کرد)

.Let’s go make fun at them

(بیا آن ها را دست بیندازیم)

.I make up with my girlfriend

(من دوباره با دوست دخترم رابطه ام خوب شد)

.I’m going to make a call to my father

(من میخواهم با پدرم تماس بگیرم)

.I don’t like making jokes

(من از جوک گفتن خوشم نمی آید)

.I made a bet with John

(من با جان شرطبندی کردم)

.We make complains about our internet

(ما از اینترنتمان شکایت میکنیم)

.You should make a confession

(تو باید اعتراف کنی)

.My teacher made a speech

(معلم من سخرانی کرد)

?Can I make a suggestion

(آیا میتوانم یک پیشنهاد بدهم)

.It’s difficult to make a prediction about future

(پیش بینی کردن درباره آینده مشکل است)

.I asked him, but he made an excuse

(من از او خواستم، ولی او بهانه آورد)

.I always make comments on vocabstarter page

(من همیشه برای پیج وکب استارتر کامنت میگذارم)

?Did you make your plan for test

(آیا برای امتحان برنامه ریختی)

.He should make a decision

(او باید تصمیم بگیرد)

.Sorry I made a mistake

(ببخشید من اشتباه کردم)

.Our work is making progress

(کار ما درحال پیشرفت است)

You should make an attempt

(ما باید تلاش کنیم)

.We need to make a list

(ما نیاز داریم که یک لیست بسازیم)

.I should make sure of that

(باید از آن مطمئن است)

.Be different and make a difference

(متفاوت باش و تفاوتی ایجاد کن)


فعل do در گرامر زبان انگلیسی

در گرامر زبان انگلیسی وقتی کسی کاری و فرایندی را انجام میدهد از do استفاده میکنیم.

(لباس شستن) Do the laundry

(ظرف شستن) Do the dishes

(اتو کردن) Do the ironing


در گرامر زبان انگلیسی از do معمولاً برای اشاره به کاری که انجام میشود، استفاده میکنیم. به طور کلی برای اشاره به کلیت یک کار از do استفاده میکنیم بدون ذکر جزئیات. در این حالت از کلماتی مثل something, anything, nothing استفاده میکنیم.

.I am not doing anything today

(امروز کاری نمیکنم)

.He does everything for his mother

(او برای مادرش هرکاری میکند)


ترکیب های رایج با do در گرامر زبان انگلیسی

.I was too tired to do the housework

(من برای تمیز کردن خانه خیلی خسته بودم)

.I really need to do the laundry

(من واقعاً نیاز دارم که لباس ها را بشورم)

.I’ll make dinner if you do the dishes

(اگر تو ظرف ها را بشوری من شام درست میکنم)

.I did the dishes yesterday

(دیروز ظرف ها را شستم)

.I have to do some work

(من باید کاری بکنم)

.You got to do your homework

(تو باید تکالیفت را انجام دهی)

.We do business in 50 countries

(ما در 50 کشور بیزنس میکنیم)

.She did a good job organizing the party

(او در برنامه ریزی جشن کارش خوب بود)

.I’m doing a report for our mission

(من برای ماموریتمان گزارش مینویسم)

.We’re doing a course at school

(ما در مدرسه یک دوره داریم)

.I do at least half an hour exercise everyday

(من حداقل روزی نیم ساعت ورزش میکنم)

.I just need to do my hair

(من فقط نیاز دارم که موهایم را مرتب کنم)

.You did your nail well

(تو ناخن هایت را خوب لاک زدی)

?Can you do a favor for me

(میتوانی یک لطف در حقم کنی)


فعل های متعدی و لازم در گرامر زبان انگلیسی

فعل متعدی در گرامر زبان انگلیسی، فعلی است که مفعول لازم دارد. به مثال های زیر توجه کنید.

.I admire your courage

(من شجاعت تو را تحسین میکنم)

.I don’t face him today

(من امروز او را نمیبینم)

.They will raise their flag

(آن ها پرچمشان را بالا خواهد برد)

.She loves animals

(او حیوانات را دوست دارد)


بعضی از فعل های متعدی در گرامر زبان انگلیسی، میتوانند با مفعول مستقیم یا غیرمستقیم بیایند.

مفعول مستقیم
مفعول غیرمستقیم

A glass of water
her
Liz brought
A letter
her
Liz brought

نکته: مفعول مستقیم، مفعولی است که مستقیماً تحت تأثیر فعل است. مفعول غیرمستقیم معمولاً شی‌ء یا کسی است از طریقی تحت تاثیر فعل قرار میگیرد.


فعل های لازم در گرامر زبان انگلیسی

فعل های لازم در گرامر زبان انگلیسی، به مفعول نیازی ندارند.

.The baby was crying

(بچه داشت گریه میکرد)

.I work for a large company

(من برای یک شرکت بزرگ کار میکنم)

.We walked two hours

(ما دو ساعت راه رفتیم)


در گرامر زبان انگلیسی، بعضی فعل ها میتوانند، هم لازم و هم متعدی باشند.

.The choir sang a song

(گروه سرود یک آهنگ خواند)

.Pate always sings in bathroom

(پت همیشه در حمام میخواند)


فرق بین may و might در گرامر زبان انگلیسی

ما از may برای اجازه گرفتن استفاده میکنیم.

?May I borrow your pen

(میتوانم خودکار را قرض بگیرم)


از may برای بیان احتمال چیزی استفاده میکنیم.

.It may rain

(شاید باران ببارد)


ما از در گرامر زبان انگلیسی might برای بیان احتمال اتفاق یک چیز کوچک استفاده کنیم؛ که احتمال آن از may کمتر است.

.It might rain this afternoon

(احتمالاً این بعداز ظهر باران ببارد)


در گرامر زبان انگلیسی برای بیان احتمال در زمان گذشته از might have استفاده میکنیم.

.I might have dropped it in the street

(احتمالاً آن را در خیابان اندا خته ام)

دانلود این مقاله

با نظرات خود در پائین این صفحه به ما انگیزه بدین.

در دوره راز گرامر کامل به این موضوع پرداخته ایم.