فعل و زمان فعل


هر جمله در گرامر زبان انگلیسی باید یک فعل داشته باشد. یعنی یک جمله حداقل یک فعل دارد. و میتواند شامی فاعل هم باشد.


هدیه رایگان
کتاب رایگان گرامر برای تنبل ها