فعل و زمان فعل


هر جمله در گرامر زبان انگلیسی باید یک فعل داشته باشد. یعنی یک جمله حداقل یک فعل دارد. و میتواند شامی فاعل هم باشد.


بهترین کتاب برای یادگیری مکالمه👌
صددرصد رایگان💰