فعل ها در گرامر زبان انگلیسی 1

هر جمله ای در گرامر زبان انگلیسی یک فاعل و یک فعل اصلی دارد. فعل، کاری که فاعل انجام میدهد را شرح میدهد. فعل ها شکل ها و زمان های مختلفی دارند. در کتاب گرامر زبان انگلیسی برای تنبل ها کامل راجع به این موضوع آموزش داده ایم. برای نوشتن و حرف زدن درست نیاز دارید که شکل ها و زمان های مختلف فعل را یاد بگیرید.

برای استفاده دقیق از فعل ها، شکل پایه آن ها را یاد بگیرید. به علاوه فعل های بی قاعده رایج را یاد بگیرید؛ 


فعل پرکاربرد to get

این فعل در گرامر زبان انگلیسی کاربردها و معناهای بسیار زیادی دارد و در الگوهای متعددی مورداستفاده قرار میگیرد. مثال ها را در ساختار زیر ببینید.

To get + direct object

.I got my passport

(من پاسپورتم را گرفتم)

.She got her driving license last week

(او هفته گذشته گواهی نامه اش را گرفت)

.I got a letter from Winterfell

(من یک نامه از وینترفل دریافت کردم)

.We got a new TV

(ما یک تلویزیون تازه خریدیم)


To get + place expression

?How are you getting home tonight

(امشب چطوری به خانه میروی)

?We got to London, when did you get back

(ما به لندن رفتیم، تو کی برگشتی)


To get + adjective

.I am getting old

(دارم پیر میشم)

.It’s getting hotter

(داره داغ تر میشه)

.It gets dark very early here

(اینجا خیلی زود تاریک میشود)


To get + preposition/adverb

.The rain is really getting me down

(باران واقعاً دارد حال مرا میگیرد)

در گرامر زبان انگلیسی to get معناهای دیگری هم دارد.

?Did you get it

(آن را متوجه شدی)

.He’s getting dinner tonight

(او امشب شام درست میکند)

.I’ll get the bill

(من صورت حساب را میپردازم)

.That really gets me

(آن واقعاً مرا آزار میدهد)


سایر معانی get در گرامر زبان انگلیسی

.I want to get rid of it

(میخواهم از شرش خلاص شوم)

.He got out of the wrong side of the bed

(او یک روز خیلی بد داشته است)

.She’s getting her own back

(او انتقامش را میگیرد)

در گرامر زبان انگلیسی میشود با get فعل های دوقسمتی زیادی ساخت. در جدول زیر پرکاربردترین آن ها را میبینید.

معنی
فعل دوقسمتی
تلاش برای بیان کردن
Get at
فرار کردن از مجازات
Get away with
مدیریت کردن
Get by
پایین آمدن
Get down
پیاده شدن
Get off
سوارشدن، رابطه داشتن
Get on
دررفتن از کاری
Get out of
بهبود یافتن
Get over
تمام شدن چیزی
Get through
بیدار شدن
Get up
انجام دادن یک کار بد
Get up to


کاربردهای فعل to be در گرامر زبان انگلیسی زمان حال

.Hello, I’m John
اسم ها
?How old are you
.I’m 17
سن شما
.London is in England
.The Pyramids are in Egypt
مکان ها
.This hotel is nice
.I’m hungry
صفت ها
.I am student
.My parents are doctors
شغل و خانواده
Jess is a dog
سایر اسم ها
That is a nice car
صفت با اسم

شکل مثبت فعل های to be در گرامر زبان انگلیسی

Cold/hungry/a student/a teacher/ in the kitchen
Am/’m
I
Are/’re
You/we/they
Is/’s
He/she/it


شکل منفی فعل های to be در گرامر زبان انگلیسی

Cold/hungry/a student/a teacher/in the kitchen
Am not/ ‘m not
I
Are not/’re not/aren’t
You/we/they
Is/’s/isn’t
He/she/it


شکل سؤالی فعل های to be در گرامر زبان انگلیسی

Cold/hungry/a student/a teacher/in the kitchen
I
am
You/we/they
are
He/she/it
is


پاسخ های کوتاه فعل های to be در گرامر زبان انگلیسی

I’m not
You aren’t/you are not
He isn’t/he’s not
We aren’t/ we’re not
They aren’t/they’re not
No
I am
You are
He/she/it is
We are
They are
Yes


فعل های to be شکل کامل و مخفف دارند.

I am = I’m

He is = he’s

ما معمولاً در گرامر زبان انگلیسی در حالت نوشتار غیررسمی و صحبت کردن از شکل مخفف فعل to be استفاده میکنیم. در حالت رسمی ما از حالت کامل استفاده میکنیم. در گرامر زبان انگلیسی، ما فقط میتوانیم از یک مخفف استفاده کنیم.

.He isn’t

.He’s not

He’sn’t


میتوانیم از فعل to be بعد از ضمیرها و اسم ها استفاده کنیم.

شما میتوانید از is بعد از کلمات پرسشی به صورت مخفف استفاده کنید.

?What’s your name

(نام تو چیست)

 ولی این کار را نمیتوان با are انجام داد.

?Where’re you from

(اهل کجایی)


در گرامر زبان انگلیسی برای پاسخ دادن به پرسش های کوتاه از شکل مخفف استفاده نکنید.

.Yes, I’m


اشتباهات رایج

در گرامر زبان انگلیسی هر جمله باید یک فعل را داشته باشد. ولی گاهی زبان آموزان فعل را به کار نمیبرند.

I very hungry →I am very hungry

(من خیلی گرسنه ام)


بعضی از زبان آموزان سؤالات را اشتباه مینویسند.

?She is your sister? →Is she your sister

(آیا او خواهر تو است)


فعل های to be در گرامر زبان انگلیسی زمان گذشته

در گرامر زبان انگلیسی از was و were برای بیان کاری در گذشته استفاده میکنیم.

.It was cold yesterday

(دیروز خیلی سرد بود)

.The children were playing

(کودکان بازی میکردند)


شما میتوانید از was و were قبل از اسم، صفت و مکان استفاده کنید.

.My mom was a teacher

(مادرم یک معلم بود)

.We were late yesterday

(دیروز دیر کردیم)

.The book was in my bag

(کتاب در کیفم بود)

نکته: قبل از مصدر با to از was و were استفاده نمیکنیم.

.I was go to the park yesterday

.I went to the park yesterday

(دیروز به پارک رفتم)


به جدول زیر توجه کنید.

.At school
.Late
.A doctor
was
I
were
you
was
He/she/it
were
We/they


فرم منفی to be در گذشته در گرامر زبان انگلیسی

.At school
.Late
.A doctor
Wasn’t
I
Weren’t
you
Wasn’t
He/she/it
Weren’t
We/they


شکل سؤالی to be در گذشته در گرامر زبان انگلیسی

?At school
?Late
?A doctor
I
Was
you
Were
He/she/it
Was
We/they
Were

پاسخ کوتاه

.was
 Yes, I/he/she/it
.Wasn’t
No, I/he/she/it
.were
Yes, you/we/they
.Weren’t
No, you/we/they


اشتباهات رایج

گاهی زبان آموزان اشتباه سؤال میپرسند.

?You were at the party? →were you at the party

(آیا در جشن بودید)


گاهی زبان آموزان از فعل اشتباه استفاده میکنند.

.We was very happy. →we were very happy

(ما خیلی خوشحال بودیم)

دانلود این مقاله

بانظراتتون در پائین همین صفحه به ما انرژی بدین.

در دوره راز گرامر کامل راجع به این موضوع صحبت کرده ایم.