گرامر infinitive 

در گرامر زبان انگلیسی مصدر حالت پایه فعل است. میتواند همراه با to یا تنهایی بیاید.

قسمت اول این مقاله را از اینجا بخوانید.

مصدر در گرامر زبان انگلیسی با to و بدون to

مصدر با to در موارد زیر کاربرد دارد.


بعد از فعل های قطعیت در گرامر زبان انگلیسی

Want, wish, agree, fail, mean, decide, and learn

بعد از فعل های کمکی درگرامر زبان انگلیسی

To be, to have to, and ought to

و در الگوی زیر

It is + adjectives + to-infinitive


مصدر صفر بعد از فعل کمکی در گرامر زبان انگلیسی

.She can’t speak to you

(او نمیتواند با تو حرف بزند)

.He should give her some money

(او باید مقداری پول به او بدهد)

.They must leave before 10

(تو باید قبل از 10 بروی)

بعد از فعل های make و let در گرامر زبان انگلیسی

.Her parents let her stay at home

(والدینش به او اجازه میدهند در خانه بماند)

.Let’s go to the cinema

(بیا به سینما بروبم

.You made me love you

(تو باعث شدی من عاشق تو شوم)

مصدر با to در زبان انگلیسی

ساختن مصدر منفی در گرامر زبان انگلیسی

برای ساختن مصدر منفی در گرامر زبان انگلیسی، کافی است یک not قبل از مصدر با to یا مصدر صفر قرار دهیم.

.It’s hard not to worry about exams

(سخت است که نگران امتحانات نباشیم)

.I decided not to go to London

(تصمیم گرفتم به لندن نروم)

.I’d rather not to eat meat

(ترجیح میدهم که گوشت نخورم)


مصدر بعد از کلمه های پرسشی در گرامر زبان انگلیسی

در گرامر زبان انگلیسی فعل های زیر میتوانند توسط کلمه پرسشی و مصدر با to دنبال شوند.

(نشان دادن) Show
(گفتن) Tell
(فهمیدن) Understand
(دانستن) Know
(پرسیدن) Ask
(تصمیم گرفتن) Decide
(شرح دادن) Explain
(فراموش کردن) Forget


.She asked me how to use the washing machine

(او از من پرسید که چگونه از ماشین لباس استفاده کند)

.Tell me when to press the bottom

(به من بگو کی دکمه را فشار دهم)


در گرامر زبان انگلیسی کلمه پرسشی why توسط مصدر صفر برای بین نظر دنبال میشود.

?Why wait until tomorrow

(چرا تا فردا صبر کنیم)

?Why not ask him now

(چرا الآن از او نپرسیم)


چگونه و کی در گرامر زبان انگلیسی از مصدر استفاده کنیم؟

رایج ترین کاربردهای مصدر را در زیر میبینید.

برای اشاره کردن به قصد یا هدف کاری.

.She’s gone to collect her cheque

(او برای دریافت چکش رفته است)


به عنوان فاعل جمله در گرامر زبان انگلیسی

.To be or not to be, that is the question

(بدن یا نبودن، مسئله این است)


به همراه اسم ها یا ضمیرها برای اشاره کردن به چیزی که چرا مورداستفاده قرار میگیرد، یا قرار است چه کاری روی آن انجام شود.

.I haven’t anything to wear

(چیزی برای پوشیدن ندارم)

.The children need a garden to play in

(بچه ها به یک باغچه برای بازی کردن نیاز دارند)


بعد از صفت ها در الگوهای زیر:

It is + adjective + to-infinitive

.It’s good to talk

(خوب است که حرف زدن)

It is + adjective + infinitive + for someone + to-infinitive

.It is hard for elephants to see mice

(سخت است برای فیل ها که موش ها را ببینند)

It is + adjective + of someone + to-infinitive

.It is unkind of her to say that

(نشانه نامهربانی اوست گفتن آن حرف)


در گرامر زبان انگلیسی بعد از صفت به اضافه اسم وقتی که نظر یا قضاوتی صورت میگیرد.

.It was a stupid place to park the car

(جای احمقانه ای برای پارک ماشین بود)


به همراه too و enough در این الگوها در گرامر زبان انگلیسی

Too much/many +(noun) + to-infinitive

.There is too much sugar to put in this bowl

(شکر زیادی برای گذاشتن در این کاسه هست)

Too + adjective + to-infinitive

.This soup is too hot to eat

(سوپ خیلی برای خوردن داغ است)

Too + adverb + to-infinitive

.He arrived too late to see the actors

(او برای دیدن بازیگرها خیلی دیر رسید)

Enough + (noun) + to-infinitive

.I have enough (food) to eat

(غذای کافی برای خوردن دارم)

Adjective + enough + to-infinitive

.She’s old enough to make up her own mind

(او به اندازه کافی بزرگ هست تا برای خودش تصمیم بگیرد)

Not enough + (noun) + to-infinitive

.There is not enough snow to ski on

(برف کافی برای اسکی کردن وجود ندارد)

Not + adjective + enough + to-infinitive

.You are not old enough to have grand-children

(برای داشتن نوه زیاد بزرگ نیستی)


مصدر صفر بعد از فعل های ادراکی در گرامر زبان انگلیسی

Verb + object + zero infinitive

.He saw her fall from cliff

(او را دید که از صخره افتاد)

.We heard them close the door

(شنیدیم که آن ها در رابستند)


مصدر صفر بعد از had better در گرامر زبان انگلیسی

.We had better take some warm clothing

(بهتر است که تعدادی لباس گرم بپوشیم)

.She had better ask him not to come

(بهتر است که از او بخواهد که نیاید)


مصدر صفر با why

در گرامر زبان انگلیسی کلمه پرسشی why توسط مصدر صفر وقتی که نظری داده میشود دنبال میشود.

?Why wait until tomorrow

(چرا تا فردا باید صبر کرد)

?Why not ask him now

(چرا الآن از او نپرسیم)


مصدر صفر با to

.The elephant decided to marry the mouse

(فیل تصمیم گرفت که با موش ازدواج کند)

.You will have to ask her

(تو مجبور خواهی بود که از بخواهی)

.He ought to relax

(او باید استرحت کند)

.She has to go to Berlin

(او باید به برلین برود)

مصدر صفر بدون to بعد از would rather

.I would rather visit Rome

(ترجیح میدهم روم را ببینم)

.She would rather live in Italy

(او ترجیح میدهد در ایتالیا زندگی کند)

.He would rather work in a bank

(او ترجیح میدهد در بانک کار کند)شکل های دیگر مصدر در گرامر زبان انگلیسی

در گرامر زبان انگلیسی مصدر میتوانند شکل های زیر را داشته باشد.

مصدر کامل

مصدر مستمر

مصدر کامل استمراری

مصدر مجهول


مصدر کامل در گرامر زبان انگلیسی

در گرامر زبان انگلیسی ساختار مصدر مجهول این گونه است:

To have + past participle

این مدل از مصدر بیشتر در شرطی نوع سوم کاربرد دارد. به مثال های زیر دقت کنید.

.Someone must have broken the window and climbed in

(کسی باید پنجره را شکسته باشد و داخل شده باشد)

.He pretended to have seen the film

(ما تظاهر کردیم که فیلم را دیده ایم)


مصدر مستمر در گرامر زبان انگلیسی

ساختار زیر را دارد:

To be + present participle

.You must be joking

(باید شوخیت گرفته باشه)

.I happened to be waiting for the bus

(باید برای اتوبوس منتظر بمانیم)


مصدر کامل استمراری در گرامر زبان انگلیسی

ساختار زیر را دارد:

To have been + present participle

.The woman seemed to have been crying

(به نظر میرسید که زن گریه میکرده است)

.He pretended to have been painting all day

(او تظاهر کرد که تمام روز را داشته نقاشی میکشیده)


مصدر مجهول در گرامر زبان انگلیسی

ساختار زیر را دارد:

To be + past participle

.These doors should be shut

(این درها باید بسته باشند)

.This window ought to be opened

(این پنجره باید باز باشد)


فعل هایی که در گرامر زبان انگلیسی معمولاً با مصدر دنبال میشوند.A

در گرامر زبان انگلیسی مصدر با to بعد از این فعل ها بدون هیچ اسمی استفاده میشود. فعل هایی که در جدول پائین با رنگ آبی مشخص شده اند، میتوانند با that-clause هم بیایند.

(پیش رفتن) Proceed
(قول دادن) Promise
(ثابت کردن) Prove
(حل کردن) Resolve
(خواستن) Seek
(به نظر آمدن) Seem
(تلاش کردن) Strive
(قسم خوردن) Swear
(احتمال داشتن) Tend
(تهدید کردن) Threaten
(به مشکل انداختن) Trouble
(تعهد دادن) Undertake
(داوطلب شدن) volunteer
(شکست خوردن) Fail
(ضمانت کردن) Guarantee
(اتفاق افتادن) Happen
(عجله کردن) Hasten
(لطف کردن) Oblige
(تعلل کردن) Hesitate
(امید داشتن) Hope
(یاد گرفتن) Learn
(طول کشیدن) Long
(مدیریت کردنManage
(پیشنهاد دادن) Offer
(آماده کردن) Prepare
(تظاهر کردن) pretend
(پرداختن) Afford
(موافقت کردن) Agree
(هدفگیری کردن) Aim
(ظاهر شدن) Appear
(رده بندی کردن) Arrange
(آزار دادن) Bother
(مهم بودن) Care
(به دست آوردن) Claim
(به رخ کشیدن) Condescend
(اجازه دادن) Consent
(تصمیم گرفتن) Decide
(خواستن) Demand
(تلاش کردن) Endeavor


در گرامر زبان انگلیسی، فعل های آبی رنگ وقتی که فاعل آن ها it باشد، فقط با that-clause می آید. به مثال زیر توجه کنید.

.It appeared that no-one had locked the door

(به نظر رسید که هیچ کس در را قفل نکرد)


مثال هایی را از این موضوع ببینید.

.He claimed to be an expert

(او کارشناس بودن را به دست آورد)

.I managed to reach the top of the hill

(من توانستم به نوک تپه برسم)

.I can’t afford to go out tonight

(من نمیتوانم امشب به بیرون بروم)


فعل هایی که با مصدر دنبال میشوند.B

در جدول زیر رایج ترین فعل هایی را میبینید که با اسم به اضافه مصدر دنبال میشود. فعل هایی که آبی رنگ هستند، در گرامر زبان انگلیسی میتوانند با that-clause بیایند.

(سفارش دادن) Order
(راضی کردن) Persuade
(فشار دادن) Press
(برانگیختن) Prompt
(انگیزاندن) Provoke
(به یاد آوردن) Remind
(نیاز داشتن) Require
(تحریک کردن) Stimulate
(فرا خواندن) Summon
(درس دادن) Teach
(گفتن) Tell
(وسوسه کردن) Tempt
(اعتماد کردن) Trust

(عادت دادن) Accustom
(کمک کردن) Aid
(اشاره کردن) Appoint
(کمک کردن) Assist
(دلیل داشتن) Cause
(به چالش کشیدن) Challenge
(دستور دادن) Command
(سرپیچی کردن) Defy
(هدایت کردن) Direct
(رانندگی کردن) Drive
(اجازه دادن) Empower
(فعال کردن) Enable
(تشویق کردن) Encourage
(لقب دادن) Entitle
(التماس کردن) Entreat
(مجبور کردن) Force
(گرفتن) Get
(التماس کردن) Implore
(شوراندن) Incite
(الهام کردن) Inspire
(دعوت کردن) Invite
(رهبری کردن) Lead
(لطف کردن) Oblige
(هشدار دادن) Warn
(اغوا کردن) entice

(آموزش دادن) instruct


نکته: در گرامر زبان انگلیسی بین فعل های زیر و that-clause هیچ اسمی نمی آید.

Command, direct, entreat, implore, order, require, trust

.The general commanded his men to surrender

(ژنرال دستور داد که مردانش عقب نشینی کنند)

.The general commanded that his men should surrender

(ژنرال دستور داد که مردانش باید عقب نشینی کنند)


دو فعل persuade و remind

همیشه بین این دو فعل و that-clause اسم قرار میگیرد.

.You can’t persuade people to buy small cars

(تو نمیتوانی مردم را قانع کنی که ماشین های کوچک را بخرند)


فعل های instruct, teach, warn

آوردن اسم بین این فعل ها و that-clause اختیاری است.

.She taught her son that poetry was valuable

(او به پسرش آموخت که شاعری ارزشمند است)


چند مثال از این موضوع ببینید.

.The professor challenged his student to argue with his theory

(معلم دانش آموزانش را به چالش کشید تا با فرضیه اش بحث کنند)

.This law empowers the government to charge more taxes

(این قانون به دولت اجازه میدهد که مالیت بیشتری بگیرد)

.The elephant told the mouse to climb up his tail

(فیل به موش گفت که از دمش بالا برود)


فعل هایی که با مصدر دنبال میشوند C.

در گرامر زبان انگلیسی این فعل ها معمولاً با مصدر با to، با یا بدون اسم بین آن ها میتوانند بیایند.

.I asked him to show me the book

(از او خواستم که کتاب را نشان دهد)

.I asked to see the book

(من خواستم که کتاب را ببینم)


(انتظار داشتن) Expect
(کمک کردن) Help
(معنی داشتن) Mean
(درخواست دادن) Request
(خواستن) Want
(آرزو داشتن) wish
(پرسیدن) Ask
(التماس کردن) Beg
(انتخاب کردن) Choose
(جرئت کردن) Dare
(آرزو داشتن) Desire
(انتخاب کردن) elect


فعل هایی که با رنگ آبی مشخص شده اند میتوانند با that-clause بیایند.

نکته: فعل dare در گرامر زبان انگلیسی در حالت منفی و پرسشی میتواند با یا بدون to بیاید. اگرچه بدون to رایج تر است.

?Would you dare (to) jump out of a plane

(جرئت داری که از هواپیما بیرون بپری)


چند مثال از این گروه در گرامر زبان انگلیسی ببینید.

.The driver didn’t try to stop after accident

(راننده بعد از تصادف سعی نکرد بایستد)

.We expect you to do your best in the exam

(ما انتظار داریم که تو در امتحان همه تلاشت را بکنی)

.You are requested to be quite in this library

(از شما خواسته میشود تا در این کتابخانه ساکت باشی)


دانلود این مقاله

با نظراتتون در پائین این صفحه به ما انرژی بدین

در دوره راز گرامر کامل به این موضوع پرداخته ایم