اسم مصدر در انگلیسی چیست؟

فعل هایی که توسط اسم مصدر دنبال میشوند

در گرامر زبان انگلیسی اسم مصدر بعد از فعل های قطعیت می آیند.

پیش از این باید قسمت اول مصدر و اسم مصدر 1 در گرامر زبان انگلیسی را بخوانید.

.I miss living in England

(من برای زندگی در انگلیس دلم تنگ شده است)


مهم ترین این فعل ها در گرامر زبان انگلیسی را در جدول زیر ببینید. به یاد داشته باشید، فعل هایی که با رنگ آبی مشخص شده اند با that-clause هم میتوانند بیایند.

مثلاً

اسم مصدر
فعل
.Breaking the window
(شکستن پنچره را)
She admitted
(او پذیرفت)
That-clause

.That she had broken the window

(که او پنجره را شکسته بود)

She admitted
(او پذیرفت)


(نگه داشتن) Keep
(بیزار بودن) Loathe
(معنی داشتن) Mean
(ذکر کردن) Mention
(درک کردن) Mind
(از دست دادن) Miss
(بخشیدن) Pardon
(موکول کردن) Postpone
(پیشگیری کردن) Prevent
(درخواست دادن) Propose
(احضار کردن) Recall
(بازجمع کردن) Recollect
(به یاد آوردن) Remember
(گزارش دادن) Report
(آزار دادن) Resent
(مقاومت کردن) Resist
(ریسک کردن) Risk
(حفظ کردن) Save
(ایستادن) Stop
(نظر دادن) Suggest
(فهمیدن) Understand
(شامل شدن) involve
(تایید کردن) Acknowledge
(پذیرفتن) Admit
(تشکر کردن) appreciate
(پیش بینی کردن) Anticipate
(دوری کردن) Avoid
(جشن گرفتن) Celebrate
(فکر کردن) Consider
(نگاه کردن) Contemplate
(موکول کردن) Defer
(موکول کردن) Delay
(رد کردن) Deny
(متنفر بودن) Detest
(دوست نداشتن) Dislike
(ترسیدن) Dread
(لذت بردن) Enjoy
(ایجاب کردن) Entail
(فرار کردن) Escape
(بخشیدن) Excuse
(خیال کردن) Fancy
(تمام کردن) Finish
(بخشیدن) Forgive
(خیال کردن) imagine


در گرامر زبان انگلیسی فعل appreciate توسط صفت ملکی و اسم مصدر دنبال میشود وقتی که اسم مصدر به فاعل اشاره ندارد.

.I appreciate having some time off work

(بابت داشتن کمی مرخصی سپاسگزارم)

در این جمله من وقت دارم.

.I appreciate your giving me some time off work

(بابت دادن مرخصی به من سپاسگزارم)

در این جمله تو داری به من وقت میدهی.

در گرامر زبان انگلیسی فعل های excuse, forgive, pardon میتوانند توسط مفعول و اسم مصدر یا مفعول به اضافه for و اسم مصدر یا صفت ملکی به اضافه اسم مصدر، دنبال میشود. مثال های زیر را ببینید.

.Excuse me interrupting

(ببخشید که من مزاحم میشوم)

.Excuse me for interrupting

(مرا به خاطر مزاحم شدن ببخشید)

.Excuse my interrupting

(مزاحمت مرا ببخشید)


در گرامر زبان انگلیسی، فعل suggest میتواند به شیوه های مختلفی بیاید. حواستان به ساختارهای زیر باشد.

Suggest/suggested + (possessive adjective) + gerund

.He suggests going to gym

(او پیشنهاد میدهد برویم باشگاه)

.He suggested going to gym

(او پیشنهاد به باشگاه رفتن را داد)

.He suggested/suggests my going to gym

(او پیشنهاد رفتن من به باشگاه را داد)Suggest/suggested + that clause

در گرامر زبان انگلیسی در این ساختار هم that هم should میتوانند نادیده گرفته شوند.

.He suggests that I should go to Ilam

(او پیشنهاد میدهد که من باید به ایلام بروم)

.He suggested that I should go to ilam

(او پیشنهاد داد که من باید به ایلام بروم)

.He suggested/suggests I should go to ilam

(او پیشنهاد داد/میدهد که من باید به ایلام بروم)

.He suggested/suggests I go to ilam

(او پیشنهاد داد/میدهد من به ایلام بروم)

.He suggested I went to ilam

(او پیشنهاد داد من به ایلام بروم)


در گرامر زبان انگلیسی فعل propose وقتی که به معنای پیشنهاد دادن باشد توسط اسم مصدر دنبال میشود.

.John proposed going to the debate

(جان پیشنهاد رفتن به مناظره را داد)

.The government proposes bringing in new laws

(دولت پیشنهاد میدهد که قوانین جدید را بیاوریم)


در گرامر زبان انگلیسی فعل stop میتواند توسط مصدر یا اسم مصدر دنبال شود، ولی معنای آن فرق میکند. فعل dread توسط مصدر دنبال میشود وقتی که با think همراه میشود.

.I dread to think what she’ll do next

(میترسم که فکر کنم او بعد چه خواهد کرد)


در گرامر زبان انگلیسی فعل prevent توسط صفت ملکی به اضافه اسم مصدر دنبال میشود.

.You can’t prevent my leaving

(نمیتوانی جلوی رفتن مرا بگیری)


البته به شیوه زیر هم میتواند بیاید.

Object + from + gerund

.You can’t prevent me from leaving

(تو نمیتوانی جلوی مرا بگیری که نروم)


مصدر یا اسم مصدر در گرامر زبان انگلیسی

فعل های زیر در گرامر زبان انگلیسی هم میتوانند به عنوان مصدر و هم به عنوان اسم مصدر در جمله به کار روند. به طور معمول تفاوت معنایی چندانی ندارند، ولی بعضی فعل ها تفاوت میکنند. فعل هایی که به رنگ آبی هستند، میتوانند با that- clause بیایند. یک مثال ببینید.

.I prefer to live in an apartment

(ترجیح میدهم در یک آپارتمان زندگی کنم)

.I prefer living in an apartment

(من زندگی کردن در یک آپارتمان را ترجیح میدهم)


(دوست داشتن) Like
(دوست داشتن) Love
(نادیده گرفتن) Neglect
(نادیده گرفتن) Omit
(اجازه دادن) Permit
(ترجیح دادن) Prefer
(پیشنهاد دادن) Recommend
(شروع کردن) start
(اجازه دادن) Allow
(تلاش کردن) Attempt
(شروع کردن) Begin
(آزار دادن) Bother
(متوقف شدن) Cease
(ادامه دادن) Continue
(لیاقت داشتن) Deserve
(ترسیدن) Fear
(تنفر داشتن) Hate
(قصد داشتن) Intend


در گرامر زبان انگلیسی فعل allow در دو الگوی زیر قرار میگیرد.

Allow + object + to-infinitive

.Her parents allowed her to go to the party

(والدین او اجازه دادند که به جشن برود)

Allow + gerund

.Her parents don’t allow smoking

(والدینش سیگار کشیدن را منع میکنند)


در گرامر زبان انگلیسی فعل deserve با اسم مصدر زیاد نمی آید، ولی گاهی که یک حالت مجهول وجود دارد، میشود استفاده شود.

.Your proposal deserves being considered in detail

(تقاضای تو لیاقت این را دارد که با جزئیات بیان شود)


در گرامر زبان انگلیسی فعل های hate, love, like, prefer به طور معمول توسط اسم مصدر دنبال میشوند، وقتی معنی عمومی دارند و با مصدر با to دنبال میشوند، وقتی که به یک مکان یا زمان خاص اشاره دارند. شما باید همیشه از مصدر با to در اصطلاحات استفاده کنید. مثال های زیر را ببینید.

.I hate to tell you, but she has gone

(بیزارم که به تو بگویم، ولی او رفته است)

.I hate looking at TV

(من از نگاه کردن به تلویزیون بیزارم)

.I love dancing

(من عاشق رقصیدنم)

.I would love to dance

(دوست دارم برقصم)


مصدر یا اسم مصدر در گرامر زبان انگلیسی

فعل ها در بعضی از جاها ممکن است که معانی متفاوتی داشته باشند. در زیر فعل هایی که با رنگ آبی مشخص شده اند میتوانند با that-clause هم بیایند.

(پیشمان شدن) Regret
(به یاد آوردن) Remember
(ایستادن) Stop
(تلاش کردن) try
(آمدن) Come
(فراموش کردن) Forget
(ادامه دادن) Go on
(معنی دادن) mean


فعل come در گرامر زبان انگلیسی

Come به همراه اسم مصدر در گرامر زبان انگلیسی

این فعل مثل سایر فعل های حرکت است. توسط اسم مصدر دنبال میشوند و به این معنی است که فاعل در هنگام حرکت در حال انجام کاری است.

.She came running across the field

(او دوان دوان وارد زمین شد)


Come به همراه مصدر در گرامر زبان انگلیسی

به این معنی است که چیزی اتفاق میفتند یا پیشرفت میکند، شاید خارج از کنترل فاعل.

.At first I thought he was crazy, but I’ve come to know his sense of humor

(اول فکر کردم او دیوانه بود، ولی بعد حس شوخ طبعی او را فهمیدم)

.This word has come to mean something quite different

(این کلمه معنی کاملاً متفاوت را میدهد)


فعل های forget, regret, remember در گرامر زبان انگلیسی

وقتی که این فعل ها توسط اسم مصدر دنبال میشوند، اسم مصدر به عملی اشاره دارد که زودتر اتفاق افتاده است.

.I remember locking the door

(یادم می آید که در را قفل کردم)

در این جمله من الآن به یاد آوردم که قبلاً در را قفل کردم


.He regretted speaking so rudely

(او از بی ادبانه حرف زدنش پشیمان شد)

او پشیمان شد و قبل از آن بی ادبانه حرف زده بود


فعل forget در گرامر زبان انگلیسی معمولاً با قید never در زمان آینده ساده به کار میرود.

.I’ll never forget meeting my boss

(هیچ وقت ملاقات با رئیسم را فراموش نخواهم کرد)


وقتی که این فعل ها توسط مصدر با to دنبال میشوند، مصدر به عملی اشاره دارد که همزمان یا بعداً انجام شده است.

.I remembered to lock the door

(یادم بود که در را قفل کنم)


فعل go on در گرامر زبان انگلیسی

این فعل به همراه اسم مصدر به معنی ادامه دادن انجام کاری است.

.He went on speaking for two hours

(او به صحبت کردن برای دو ساعت ادامه داد)


این فعل در گرامر زبان انگلیسی به اضافه مصدر با to به معنی انجام کار بعدی است که معمولاً همان کاری است که باید آن را انجام دهند.

.After introducing her proposal, she went on to explain the benefits for the company

(بعد از معرفی درخواستش، او به شرح دادن مزایا برای شرکت ادامه داد)


فعل mean در گرامر زبان انگلیسی

این فعل به اضافه اسم مصدر بر روی اینکه نتایج یک عمل چه خواهد بود، تأکید دارد، یا اینکه چه چیزی ضروری خواهد بود.

.If you take that job in London, it will mean travelling for two hours everyday

(اگر که تو آن شغل را در لندن بگیری، به معنای سفر هرروز 2 ساعت برای تو خواهد بود)


فعل mean با مصدر با to در گرامر زبان انگلیسی

این حالت برای بیان قصد و نیت استفاده میشود.

?Did you mean to dial this number

(آیا منظورت گرفتن این شماره بود)


فعل stop در گرامر زبان انگلیسی

Stop به اضافه اسم مصدر در گرامر زبان انگلیسی

در این حالت به معنی توقف عملی در حال انجام است.

.I stopped working for them

(من کار کردن برای آن ها را متوقف کردم)


Stop به اضافه مصدر با to در گرامر زبان انگلیسی

به معنی متوقف کردن عملی است، برای انجام کاری دیگر. پس مصدر برای بیان یک هدف به کار میرود.

.I stopped to have lunch

(من برای خوردن ناهار توقف کردم)


فعل try در گرامر زبان انگلیسی

این فعل به اضافه اسم مصدر به معنی امتحان کردن کاری است که راه حل مشکل شماست.

If you have problems sleeping, you could try doing some Yoga before you go to bed

(اگر که مشکلات خواب دارید، میتوانید کمی تمرین یوگا کنید، قبل از اینکه به خواب بروید)


Try به اضافه مصدر با to در گرامر زبان انگلیسی

در این حالت به معنی تلاش برای انجام کاری است. ممکن است که کار مشکل یا غیرممکن باشد.

.The surgeons tried to save his life

(جراحان تلاش کردند تا جانش را نجات دهند)

دانلود این مقاله

بانظراتتون پائین همین صفحه به ما انرژی بدین.

در دوره راز گرامر مفصل راجع به این موضوع پرداخته ایم