مصدر و اسم مصدر


مصدر و اسم مصدر در گرامر زبان انگلیسی حالت پایه فعل هستند. یعنی اسم مصدر شامل فعل به اضافه to و مصدر شامل to به اضافه فعل است.


برای دریافت کتاب رایگان کلیک کن!!!
صددرصد رایگان