مصدر در زبان انگلیسی

اسم مصدر و وجه وصفی زمان حال در گرامر زبان انگلیسی

در گرامر زبان انگلیسی با اضافه کردن ing میتوان اسم مصدر یا وجه وصفی زمان حال ساخت.

پیش از این مقاله اسم  ها در گرامر زبان انگلیسی را بخوانید.

وجه وصفی زمان حال در گرامر زبان انگلیسی

این مورد بیشتر در موارد زیر استفاده میشود.

به عنوان بخش مستمر یک فعل در گرامر زبان انگلیسی

.He is painting

( او نقاشی میکند)


بعد از فعل های حرکت در الگویی مثل زیر

Verb + present participle

.She sat looking at the sea

(او درحالی که نشست به دریا نگاه میکرد)


بعد از فعل های ادراکی در الگویی مثل زیر

Verb + object + present participle

.We saw him swimming

(ما او را دیدیم شنا میکرد)


به عنوان یک صفت

Amazing, worrying, exciting, boring


اسم مصدر در گرامر زبان انگلیسی

کاربرد آن در گرامر زبان انگلیسی دقیقاً مثل اسم است، اگرچه که مثل فعل به نظر می آید. پس در موارد زیر کاربرد دارد.

به عنوان فاعل یک جمله

.Eating raw meat is wrong

(خوردن گوشت خام اشتباه است)


بعد از حرف اضافه در گرامر زبان انگلیسی

?Can you sneeze without opening your mouth

(میتوانی عطسه کنی بدون بازکردن دهانت)


بعد از فعل های قطعیت

Like, imagine, admit, hate

در اسم های ترکیبی در گرامر زبان انگلیسی

.A driving lesson

(درس رانندگی)

.A swimming pool

(استخر شنا)


وجه وصفی زمان حال

بالاتر اشاره کردیم که در گرامر زبان انگلیسی برای ساختن وجه وصفی زمان حال کافی است که فعل پایه ing اضافه کنیم.

کاربردهای آن در حالت استمرار فعل هاست. در کتاب رایگان گرامر برای تنبل ها درباره زمان ها مفصل توضیح داده ایم.

.I am working

(کار میکنم)

.He was singing

(او آواز میخواند)

.They have been walking

(آنها تا الآن داشتند راه میرفتند)


بعد از اسم های حرکت

.She went shopping

(او به خرید رفت)

.she came running towards us

(او دوان دوان به سمت ما آمد)

این ساختار با to go بسیار کاربردی است.

To go fishing
(ماهی گیری کردن)
To go walking
(راه رفتن)
To go shopping
(خرید کردن)
To go running
(دویدن)
To go dancing
(رقصیدن)
To go swimming
(شنا کردن)


بعد از فعل های ادراکی

.I heard someone singing

(شیندم کسی آواز میخواند)

.I can smell something burning

(میتوانم بوی سوختن چیزی را حس کنم)


نکته: بین مصدر صفر و وجه وصفی در گرامر زبان انگلیسی و در معنا تفاوت وجود دارد. مصدر به کل کار اشاره دارد. در زیر ببینید.

.I heard John singing

(شنیدم جان آواز میخواند)

در این جمله جان قبلاً خواندن را شروع کرده و من بخشی از خواندن او را شنیدم.

.I heard John sing

(شنیدم که جان آواز خواند)

در این جمله من تمام خواندن جان را شنیدم.


در گرامر زبان انگلیسی به عنوان صفت می آید

.It was an amazing film

(فیلم فوق العاده ای بود)

.It’s a bit worrying

(کمی نگران کننده است)


به همراه دو فعل waste و spend

.My boss spends two hours a day travelling to work

(رئیس من دو ساعت در روز را به سمت محل کار سفر میکند)


به همراه دو فعل catch و find

.I found a rabbit running

(خرگوشی را یافتم که میدوید)

.Don’t let your mother catch you seeing film

(اجازه نده مادرت تو را در حین دیدن فیلم بگیرد)


برای جایگزین کردن یک جمله یا بخشی از یک جمله در گرامر زبان انگلیسی

در گرامر زبان انگلیسی وقتی که دوتا اتفاق همزمان در یک زمان رخ میدهد و توسط یک شخص یا شی‌ء انجام شده است، ما میتوانیم از وجه وصفی برای توضیح آن استفاده کنیم. به مثال زیر نگاه کنید.

.They went out into the snow. They laughed as they went. They went laughing out into the snow

(آنها به بیرون داخل برف ها رفتند. وقتی که رفتند خندیدند. آنها خندان به داخل برف ها رفتند)


در گرامر زبان انگلیسی وقتی که یک عملی بلافاصله بعد از عملی توسط یک شخص یا شی‌ء انجام شد، به شیوه زیر عمل میکنیم.

.He put on his coat and left the house. putting on his coat, he left the house

(او کتش را پوشید و خانه را ترک کرد. درحالی که کتش را پوشید، بیرون رفت)


وجه وصفی میتواند به جای as, because, since بیاید و دلیل اتفاق را شرح دهد.

.Feeling hungry, he went to the kitchen and opened the fridge

(درحالی که گرسنه بود، او به آشپزخانه رفت و یخچال را باز کرد)


اسم مصدر

اسم مصدر در گرامر زبان انگلیسی دقیقاً مثل وجه وصفی است. با اضافه کردن ing به انتهای فعل ایجاد میشود. کاربرد آن در گرامر زبان انگلیسی را در موارد زیر ببینید.

به عنوان فاعل جمله

.Giving up on work is wrong

(از کار دست کشیدن اشتباه است)

.Hunting tigers is dangerous

(شکار کردن ببر خطرناک است)

 

به عنوان مکمل فعل to be

.One of his duties is attending meetings

(یکی از وظایف او، توجه کردن به مهمانی هاست)

.The hardest thing about learning English is understanding the gerund

(سخت ترین چیز درباره یادگیری زبان انگلیسی، فهمیدن اسم مصدر است)


بعد از حروف اضافه. در گرامر زبان انگلیسی وقتی که فعل بعد از حرف اضافه می آید، اسم مصدر باید باشد.

.She is good at painting

(او در نقاشی کردن خوب است)

.They are keen at whispering

(آن ها در نجوا کردن خوب هستند)

بعد از phrasal verbs

.I look forward to hearing from you soon

(من انتظار میکشم تا که از تو چیزی بشنوم به زودی)


در اسم های ترکیبی

A driving lesson

(درس رانندگی)


بعد از اصطلاحات

.Can’t help, can’t stand, it’s no good

.I can’t stand being stuck in love with him

(نمیتوانم در دام عشق او باقی بمانم)

.She couldn’t help falling in love with him

(او نتوانست جلوی عاشق شدن او را بگیرد)

دانلود این مقاله

با نظراتتون در پائین این صفحه به ما انگیزه بدین!

در دوره راز گرامر کامل به این موضوع پرداخته ام.