صفت در گرامر زبان انگلیسی چیست؟

مقاله وابسته اسم  در گرامر زبان انگلیسی را از اینجا بخوانید.

1. صفت ها در گرامر زبان انگلیسی ثابت هستند:

آن ها بر اساس جنس یا تعداد اسم تغییری نمیکنند.

(یک سیب زمینی داغ)A hot potato
(چندتا سیب زمینی داغ)Some hot potatoes


2. در گرامر زبان انگلیسی برای قوی کردن و یا پرمعنی تر کردن صفت میتوان از very و really استفاده کرد

(یک سیب زمینی خیلی داغ)A very hot potato
(چندتا سیب زمینی واقعاً داغ)Some really hot potatoes


جایگاه صفت

1. در گرامر زبان انگلیسی معمولاً قبل از اسم می آیند

(یک دختر زیبا)A beautiful girl


2. بعد از فعل هایی مثل فعل های زیر

Am, is, are, was,were, been
فعل to be
Become, seem, appear, turn, get, be
فعل های پیوندی
Look, taste, sound, smell
فعل های شناختی


(آن دختر زیبا است)That girl is beautiful

(خسته به نظر می آیی)You look tired

(این گوشت مزه خوبی دارد)This meat tastes nice


3. بعد از اسم ها

.The president elect

(رئیس جمهور منتخب)

.I want to see people concerned about this

(من میخواهم مردمی را که نگران این هستند را ببینم)


مراقب باشید! در گرامر زبان انگلیسی وقتی که این صفت ها قبل از اسم بیایند، معنی متفاوتی دارند

.An involved discussion

(یک مکالمه دقیق)

.A concerned father

(یک پدر نگران)

.The present situation

(شرایط فعلی)


4. بعد از ضمیرهای مبهم در گرامر زبان انگلیسی مثل

.Someone, something, anything, no one

.I couldn’t see anything wrong here

(من نمیتوانم چیز اشتباهی را اینجا ببینم)

نحوه ساخت صفت در گرامر زبان انگلیسی:

بعضی از صفات گرامر زبان انگلیسی توسط انتهای آنان شناخته شوند که شامل موارد زیر میشوند:

بعضی به able/-ible- ختم میشوند

(قابل فهم)Understandable
(انطباق پذیر)capable
(شگفت انگیز)incredible


بعضی به al- ختم میشوند

(ریاضیاتی)mathematical
(کاربردی)functional
(شمیایی)chemical


بعضی بهful- ختم میشوند

(زیبا)beautiful
(زشت)awful
(کمک کننده)helpfulبعضی به ic- ختم میشوند

(دیوانه وار)manic
(ترسناک)terrific
(هنرمندانه)artistic


بعضی به ive- ختم میشوند

(فعال)active
(جذاب)attractive
(خلاق)inventive


بعضی به less- ختم میشوند

(بی امید)hopeless
(بی پروا)careless
(بی وقفه)restless


بعضی به ous- ختم میشوند

(زیبا)gorgeous
(خطرناک)dangerous
(افسانه ای)fabulous


در گرامر زبان انگلیسی بعضی اوقات برای ساختن صفت، اضافه کردن این موارد به انتهای یک کلمه قوانین خاص خود را دارد، توجه کنید برای هرکدام از موارد بالا این استثناها صدق میکند.

صفت
کلمه
استثناها

(طبیعی) Natural

(کاربردی) functional
(طبیعت) Nature

(کاربرد) function
اگر که کلمه به e ختم شود، حذف میشود
al-
(یخی) Icy


(روغنی) Oily
(یخ) Ice

(روغن) Oil
اگر که کلمه به e ختم شود، حذف میشود
y-
(زیبا) Beautiful

(صالح) peaceful
(زیبایی) Beauty

(صلح) Peace
اگر که به y   ختم شود، با i جایگزین شود
ful-
(مرموز) Mysterious

(خطرناک) Dangerous
(راز) Mystery

(خطر) Danger
اگر که به y   ختم شود، حذفش کنید
ous/-ious-
(تاریخی) Historic

(قدیمی) Rustic
(تاریخ) History

(زنگار) Rust
اگر که به y   ختم شود، حذفش کنید
ic-


ساختن صفت از اسم و فعل در گرامر زبان انگلیسی

صفت میتواند از اسم ایجاد شود:

صفت
اسم
(تصادفی) accidental
(تصادف) accident
(خطرناک) dangerous
(خطر) danger
(بادی) windy
(باد) wind


در گرامر زبان انگلیسی صفت میتواند از فعل ایجاد شود:

صفت
فعل
(لذت بخش) enjoyable
(لذت) enjoy
(کمک کننده) helpful
(کمک) help
(حراف) talkative
(حرف) talk

یا حتی از دیگر صفت ها:

صفت
صفت
(خنده دار) comical
(خنده دار) comic
(درست) corrective
(درست) correct
(ارشد) elderly
(ارشد) elder


در گرامر زبان انگلیسی بعضی از صفت ها و قیدها مثل هم نوشته میشوند و مثل هم تلفظ میشوند:

قید
صفت
(به سرعت) fast
(سریع) fast
(به تنهایی) only
(تنها) only
(اخیراً) late
(دیر) late


نکته:

در گرامر زبان انگلیسی میتوانیم که از صفت ها در ساختارجملات استفاده کنیم.

Subject+ be + too + adjective + to do something

.She is too short to play basketball

(او برای بسکتبال بازی کردن بسیار کوتاه است)


subject+ be + adjective + enough + to do something

.Lisa is intelligent enough to do that work

(لیزا به اندازه کافی باهوش است که آن کار را انجام دهد)


Subject + be/verb + so + adjective + that + clause

.She is so kind that everyone loves her

(او آنقدر مهربان است که همه دوسش دارند)


Subject + be + such + a/an + adjective + that + clause

.It was such a hot day that nobody were out

(چنان روز گرمی بود که هیچ کس بیرون نبود)


صفت ها در جملات ندا در گرامر زبان انگلیسی

!What + a/an + adjective + noun

!What an awful day

(چه روز مزخرفی)


!How + adjective + subject + be

!How kind she is

(چقدر او مهربان است)


Subject + find + adjective + to do something

.Bin found it difficult to learn English

(برای بین سخت بود که انگلیسی یاد بگیرد)

کاربردهای صفت در گرامر زبان انگلیسی

برای بیان احساسات یا کیفیت در گرامر زبان انگلیسی

.He is a lonely man

(او یک مرد تنها است)

.They are honest people

(آنان مردم صادقی هستند)


برای مذهب و ملیت

.Cyrus is Iranian

(کورش ایرانی است)

.This clock is German

(این ساعت آلمانی است)


برای بیان جنس چیزی در گرامر زبان انگلیسی

.A wooden table

(یک میز چوبی)

.The knife is sharp

(این چاقو تیز است)


برای بیان سن و سال

.He’s young

(او جوان است)

.My coat is very old

(کت من خیلی قدیمی است)


برای بیان اندازه

.John is a tall man

(جان یک مرد بلند است)

.This is a very big film

(این فیلم واقعاً بزرگی است)


برای بیان رنگ ها

.Cyrus wore a blue T-shirt

(کورش یک تی شرت بلند پوشید)

.The sunset was crimson and gold

(غروب زرشکی و طلایی بود)


برای بیان ساختار چیزی

.She wore a cotton dress

(او یک لباس کتان پوشید)

.The desk was wooden

(میز چوبی بود)


برای بیان شکل

.A rectangle box

(یک جعبه مستطیلی)

.A square envelope

(یک پاکت نامه مربعی)


برای بیان ارزش چیزی

.A fantastic film

(یک فیم عالی)

.Grammar is not boring

(گرامر خسته کننده نیست)ترتیب قرار گرفتن صفت ها

در گرامر زبان انگلیسی وقتی که چندین صفت در کنار همدیگر قرار میگیرند، ترتیب قرارگیری بستگی به کاربرد صفات دارد. ترتیب کلی قرارگیری صفات در گرامر زبان انگلیسی به این صورت است:

Delicious, lovely, charming
ارزش/نظر
Small, huge, tiny
اندازه
Old, hot, young
سن/دما
Square, round, rectangle
شکل
Yellow, red, brown
رنگ
Iranian, German, Chinese
ملیت
Plastic, Wooden, Silver
ساختار


.A delicious small hot square golden Italian food

(یک غذای ایتالیایی طلایی رنگ مربعی داغ کوچک خوشمزه)


دانلود این مقاله
حتماً در پائین این صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید.

در دوره راز گرامر کامل به این موضوع پرداخته ایم.