گرامر a lot of-وابسته اسم

وابسته های اسم در گرامر زبان انگلیسی، کلماتی هستند که در مقابل اسم قرار میگیرند تا آن را واضح کنند. 

لازم است که مقاله بدون وابسته اسم را هم بخوانید.

کلمه people به طور عمومی به تعدادی از افراد اشاره دارد. اگر که یک نفر بگوید these people ما میدانیم که منظور گوینده کدام گروه از مردم است و اگر یک نفر بگوید a lot of people میدانیم که منظور گوینده گروهی به چه اندازه بزرگی است. در جملات بالا a lot of و these وابسته اسم هستند.


انواع وابسته اسم در گرامر زبان انگلیسی

انواعی از وابسته اسم وجود دارد:

The, a, an
حرف تعریف مبهم و مشخص


This, that, these, those
اسم اشاره


My, your, her, his, its, our, their
ملکی


A few, a little, much, many, a lot of, most, some, any, enough and etc

اسم شمارش


One, ten, thirty and etc
شماره ها


All, both, half, either, neither, each, every
اسم های پخشی


Other, another
کلمات متفاوت


Which, whose
کلمات تعریف

کلمات فوق پیش وابسته اسم هستند؛ یعنی در گرامر زبان انگلیسی، قبل از اسم می آیند.


حرف تعریف مشخص در گرامر زبان انگلیسی

The

حروف تعریف در گرامر زبان انگلیسی، غیر قابل تغییر هستند، یعنی وابسته به جنس یا تعداد اسمی که به آن دلالت میکنند، نیستند و تغییر نمیکنند.

(پسر) The boy

(خانم) The women

(کودکان) The children


The در گرامر زبان انگلیسی درموارد زیر به کار میرود:

1. برای اشاره کردن به چیزی که قبلاً به آن اشاره شده است؛ به عبارت دیگر اسمی که برای ما آشناست.

.An elephant and a mouse fell in love

(موش و فیل عاشق شدند)

.The mouse loved the elephant

(موش فیل را دوست داشت)


2. در گرامر زبان انگلیسی وقتی که هم گوینده و هم شنونده میدانند که درباره چه چیزی حرف میزنند، حتی اگر که اسم قبلاً در جمله نیامده باشد.

?Where is the bathroom

(حمام کجاست)

.It’s on the first floor

(در طبقه اول است)


3. برای رعایت گرامر زبان انگلیسی در جمله یا عبارتی که ما شخص یا شی خاصی را تعریف میکنیم، از The استفاده میکنیم.


.The man who wrote the novel

(مردی که رمان را نوشت)


4. برای اشاره به اسمی که بی همتا است.

(خورشید) .The sun

(ماه) The moon

(جهان) The world


5. قبل از صفت های عالی و اشاره به شماره چیزی.

.The highest tower

(بلندترین برج)

.The first page

(صفحه اول)


6. همراه با صفت ها، برای اشاره به گروهی از مردم

.The old chair

(صندلی کهنه)

.The new hotel

(هتل نو)


7. همراه با اسم های جغرافیایی خاص

(آتلانتیک) The Atlantic

(کارائیب) The Caribbean


8. برای دهه ها یا چندین سال پشت سر هم

.She was born in the seventies

(او در دهه هشتاد به دنیا آمده)


9. برای رعایت گرامر زبان انگلیسی اسم رودها، دریاها، اقیانوس ها، کوه ها، مرزها و بیابان ها The میگیرند.

(رود میسیسیپی) The Mississippi river

(دریای سیاه) The black Sea


10. جهت جغرافیایی برای رعایت گرامر زبان انگلیسی بهتر است استفاده شود.

(غرب) The west

(شرق) The east

دانلود این مقاله
حتماً در پائین این صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید.

در دوره راز گرامر کامل به این موضوع پرداخته ایم.