پیشوند در گرامر زبان انگلیسی، گروهی از حروف هستند که پیش از کلمه می آیند و یا به ریشه آن اضافه میشوند و معنای آن را عوض میکنند. 

مقاله صفت های ed و ing دار را از اینجا بخوانید.

پیشوند منفی ساز در گرامر زبان انگلیسی، پیشوندی است که معنای منفی را با خود دارد و معنی کلمه را منفی میکند. در گرامر زبان انگلیسی، جملات منفی برعکس جملات تأکیدی هستند. در گرامر زبان انگلیسی، برای ساختن عبارت منفی کافی است یکی از این پیشوندهای منفی ساز را به ابتدای اسم، صفت یا فعل اضافه کنیم. برخی از این پیشوندهای منفی ساز را در زیر میبینید:

a
dis
il
im
in
un
non
ir


برای اینکه صفرتاصد زبان انگلیسی رو یاد بگیری، حتی در خانه و محل کار، فقط با موبایلی که توی دستته، کتاب صددرصد رایگان من که اسمش "مکالمه مبتدی برای تنبل ها" هست رو از این صفحه 👉 دانلود کن تا از لذت یادگیری زبان انگلیسی شگفت زده بشی.


برای مثال پیشوند un میتواند به ابتدای happy اضافه شود و آن را به unhappy تبدیل کند. یا میتوانید با اضافه کردن not به ابتدای آن، معنی آن را منفی کرد و توجه کنید که در گرامر زبان انگلیسی تفاوتی میان معنی دو مورد بالا وجود ندارد.


کلمات انگلیسی با پیشوند un

حتماً بخوانید:پیش از شروع این قسمت کتاب کاملاً رایگان گرامر برای تنبل‌ها را از این لینک دانلود کنید.

این پیشوند در گرامر زبان انگلیسی به طور طبیعی به ابتدای فعل و صفت اضافه میشود تا فعل یا صفت ایجاد کند.

منفی
مثبت
not
پیشوند منفی ساز
.Tom is not happy
.Tom is unhappy
.Tom is happy

دیگر کلمات این مدلی:

unhandsome(بدتیپ)

Unhandy (ناراحت)

Unheard (نشنیده)

unholy (نامقدس)

unhuman(غیرانسانی)

برای فعل هم مورد زیر را ببینید که چگونه به ابتدای آن اضافه میشود و باز هم فعل به دست می آید.

معنی
کلمات
کنسل کردن تأثیر چیزی
undo
لباس در آوردن
undress
باز کردن
untie


کلمات انگلیسی با پیشوند a

کلماتی که پیشوند a میگیرند، با حرف بی صدا شروع میشوند.

منفی
مثبت
(غیرسیاسی) apolitical
(سیاسی) political
(غیرجنسیتی) asexual
(جنسیتی) sexual


کلمات انگلیسی با پیشوند dis

کلماتی که پیشوند dis میگیرند، در گرامر زبان انگلیسی میتوانند هم با حرف صدادار و هم با حرف بی صدا شروع شوند.

منفی
مثبت
(مخالف) Disagree
(موافق) agree
(ناراحت) discomfort
(راحت) comfort

دیگر کلمات این گروه:

disagree(مخالفت کردن)

dishonor(ننگین کردن)

disaffected(بی‌میل شدن)

disbelief(بی‌ایمانی)

disinfect(ضدعفونی کردن)

displeased(رنجانیدن)

disloyal(بی‌وفا)

کلمات انگلیسی با پیشوند il

پیشوند il برای کلماتی که با حرف L شروع میشوند، استفاده میشوند.

منفی
مثبت
(غیرقانونی) illegal
(قانونی) legal
(غیرمنطقی) illogical
(منطقی) logical

دیگر کلمات این گروه:

illiterate(بی سواد)

illegibility(ناخوانایی)

illegitimacy(حرام‌زادگی)

illegalize(قدغن کردن)


کلمات انگلیسی با پیشوند im

کلماتی که پیشوند im میگیرند، همیشه با m و p شروع میشوند.

منفی
مثبت
(غیرکشنده) immortal
(کشنده) mortal
(ناممکن) impossible
(ممکن) possible

دیگر کلمات این گروه:

immature(نابالغ)

impatient(عجول)

imperfect(ناقص)

imprecise(نادرست)


کلمات انگلیسی با پیشوند in

کلماتی که پیشوند in میگیرند، میتوانند با حروف بی صدا و یا حروف صدادار شروع شوند، به جز i و u.

منفی
مثبت
(غیردقیق) inaccurate
(دقیق) accurate
(غیرارگانیک) inorganic
(ارگانیک) organic

دیگر کلمات این گروه:

inadequate(ناکافی)

inappropriate(نامناسب)

incapable(ناتوان)

incomplete(ناقص)

indefinite(مبهم)

inflexible(انحناناپذیر)

insecure(ناامن)

invalid(نامعتبر)

insufficient(ناکافی)

invisible(نامرئی)

invariable(تغییرناپذیر)

نکته: در گرامر زبان انگلیسی کلماتی هستند که با in شروع میشوند ولی پیشوند منفی ساز ندارند و معنای منفی نمیدهند.

این معنی را نمیدهد
کلمه
not cline
(خم کردن) incline
not dulge
(مخالفت نکردن) indulge
not sist
(پافشاری کردن) insist
not voke
(دعا کردن) invoke


کلمات انگلیسی با پیشوند ir

کلماتی که با r شروع میشوند، همیشه پیشوند ir میگیرند.

منفی
مثبت
(غیرعادی) irregular
(عادی) regular
(غیر قابل مقاومت) irresistible
(قابل مقاومت) resistible

دیگر کلمات این گروه:

irrational(نامعقول)

irrelevant(نامربوط)

irreparable(جبران‌ناپذیر)

irresistible(مقاومت‌ناپذیر)

irresponsible(وظیفه‌نشناس)

irreversible(برگشت‌ناپذیر)

کلمات انگلیسی با پیشوند non

کلماتی که پیشوند non میگیرند، در گرامر زبان انگلیسی میتوانند هم با حرف صدادار و هم با حرف بی صدا شروع شوند.

منفی
مثبت
(نامربوط) nonsense
(مربوط) sense
(غیر ضروری) nonessential
(ضروری) Essential

دیگر کلمات این گروه:

nonconformist(نا پیرو)

nonentity(خیالی)

nonexistent(ناموجود)

nonmetallic(غیرفلزی)

nonsense(غیرمنطقی)

nonresident(نا ماندگار)

nonstop(بی‌وقفه)

nonsensical(مزخرف)


کلمات انگلیسی با پیشوند mis

کلمات این گروه هم اسم می‌سازند هم فعل.

misconduct(خلاف‌کاری)

misinformation(اطلاعات غلط)

mislead(گمراه کردن)

misspell(املای غلط به کار بردن)

mistrust(شک داشتن)

misunderstanding(سو تفاهم)

misinterpreted(برداشت غلط کردن)

misdiagnose(کژشناسی کردن)


کلمات انگلیسی با پیشوند de

نمونه این کلمات را ببین:

deactivate(غیرفعال کردن)

decode(کدشکنی کردن)

decommission(از نمایندگی خارج کردن)

decompose(تجزیه کردن)

deflate(باد خالی کردن)

deflect(منحرف کردن)کلمات انگلیسی با پیشوند un

در گرامر زبان انگلیسی کلماتی که پیشوند un میگیرند، میتوانند با حرف صدادار و یا بی صدا شروع شوند.

منفی
مثبت
(ناتوان) unable
(توانا) able
(غیرکاربردی) unhelpful
(کاربردی) helpful


به یاد داشته باشید در گرامر زبان انگلیسی همیشه این ترکیب حروف، پیشوند نیستند. گاهی جزئی از خود کلمه هستند.

این معنی را نمیدهد
کلمه
not like
(مانند) alike
not cuss
(بحث کردن) discuss
not iverse
(جهان) universe
not luminate
(روشن کردن) illuminate
not portant
(مهم) important
not volve
(شامل شدن) involve
not rigate
(آب دادن) irrigate


اغلب ترکیب هایی که با non شروع میشوند، در زبان انگلیسی بریتانیایی به همراه خط فاصه می آیند:non-sense

ولی در زبان انگلیسی آمریکایی خط فاصله نمیگیرند:nonsense

بسیار مهم است که در گرامر زبان انگلیسی بدانید چه وقتی این پیشوندها معنی منفی با خود دارند و چه موقع بخشی از کلمه هستند و به معنی داخل هستند. این موضوع با تجربه و مرور زمان برای شما آسان میشود.

معنی
کلمات
اولین حرف + پیشوند
وارد کردن
import
im + p
برافروختن
inflame
حرف صامت + in

عضو شدن
incorporate
حرف صامت + in
تزریق کردن
inject
حرف صامت + in

نفس کشیدن
inhale
حرف صامت + in

قصد داشتن
intend
حرف صامت + in

دانلود این مقاله
حتماً در پائین این صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید.

در دوره راز گرامر کامل به این موضوع پرداخته ایم.