تفاوت بین دو فعل rise و raiseدر زبان انگلیسی ویدیو رو تا آخر ببین و دو تا تست آخر رو جواب بده.