عبارت نسبی یا relative clause گرامر

عبارت نسبی تعریفی، در گرامر زبان انگلیسی عبارتی است که توضیحات بیشتری درباره شخص یا شی‌ء موردنظر به ما میدهد. این توضیحات را در گرامر زبان انگلیسی میتوان داخل پرانتز قرار داد.

مقاله فعل ها در گرامر زبان انگلیسی را از اینجا بخوانید.

عبارت نسبی غیر تعریفی، در گرامر زبان انگلیسی، عبارتی است که توضیحات بیشتری درباره شخص یا شی‌ء موردنظر به ما میدهد. این عبارت بین دوتا کاما قرار میگیرند.

.The farmer (his name was Fred) sold me potatoes

(کشاورزی که نامش فرد بود به من سیب زمینی فروخت)

.Ilam, which is at the west of Iran, is a beautiful city

(ایلام، که در غرب ایران است، یک شهر زیباست)


بسیار مهم است که شما تفاوت این دو نوع عبارت نسبی را در گرامر زبان انگلیسی بلد باشید.

شیوه ساختن عبارت های نسبی در گرامر زبان انگلیسی

آنطور که قبلاً خواندیم، عبارت نسبی به ما درباره چیزی یا کسی که میخواهیم، به ما توضیحات بیشتری میدهد.

.Dogs that like cats are very unusual

(سگ هایی که گربه ها را دوست دارند، خیلی کم هستند)


در این جمله مشخص است که سگ های زیادی وجود دارند. ولی ما فقط درباره سگ هایی که گربه ها را دوست دارند، حرف میزنیم.

نکته: در عبارت نسبی تعریفی کاما نداریم.

ضمیرهای نسبی در گرامر زبان انگلیسی

ضمیرهای نسبی در گرامر زبان انگلیسی در عبارت نسبی تعریفی به کار میروند.

ملکی
مفعول
فاعل

whose
Who/whom/that
Who/that
شخص
whose
Which/that
Which/that
شی‌ء

where

مکان

when

زمان

why

دلیل


ضمیرهای نسبی در جای اسم قرار میگیرند.

.The women ،who/that spoke at the meeting، was very nice

(زنی که در جلسه حرف زد خیلی خوب بود)

اسم، فاعل جمله اصلی
The women
ضمیر نسبی که به the women اشاره دارد
Who/that
فعل + ادامه جمله
Spoke at the meeting
فعل + ادامه جمله
Was very nice


در گرامر زبان انگلیسی that میتواند جایگزین who, whom, which شود.

ضمیر نسبی میتواندنادبده گرفته شود، در جمله ای که مفعول جمله است.

.The women that the man loved was a good one

(زنی که مرد او را دوست داشت،شخص خوبی بود)


اگه دوست داری زبان انگلیسی رو از قدم صفر یاد بگیری، 👈اینجا کلیک کن👉.


در گرامر زبان انگلیسی Whose یک ضمیر ملکی است که نشاندهنده مالکیت است.

.The man whose car was stolen

(مردی که ماشینش دزدیده شد)

Whom خیلی رسمی است و فقط در نوشتار کاربرد دارد و میتوانید به جای آن از who/that استفاده کنید.


That به طور طبیعی برای اشیا، مکان ها و زمان ها به کار میرود، ولی برای افراد هم کاربرد دارد.

.I am looking for the man that is a teacher

(من دنبال مردی هستم که معلم است)


در گرامر زبان انگلیسی از where برای اشاره به مکان ها استفاده میکنیم.

.That is where I lost my keys

(آن جایی است که من کلیدهایم را گم کردم)


شیوه قرار دادن حروف اضافه در عبارات نسبی گرامر زبان انگلیسی

اغلب، حروف اضافه در عبارت های نسبی وجود دارند و ضمیر نسبی، مفعول آن حرف اضافه است. این یعنی حروف اضافه گاهی میتوانند نادیده گرفته شوند.

در گرامر زبان انگلیسی حروف اضافه به طور طبیعی در انتهای عبارت نسبی قرار میگیرند.

?Is that the man who you arrived with

(آیا آن مردی است که با او رسیدی)

?Do know the girl that John is talking to

(آن دختری که جان با او حرف میزند را میشناسی)


در زبان انگلیسی یا نوشتاری، حروف اضافه اغلب قبل از ضمیر نسبی قرار میگیرند و در این حالت حروف اضافه نمیتوانند نادیده گرفته شوند.

.The person with whom is talking is my brother

(شخصی که با او صحبت میشود، برادر من است)

اگرچه این مورد در حرف زدن انگلیسی، رایج نیست.

.It was a river in which the children preferred to swim

(این رودی بود که بچه ها ترجیح میدادند که در آن شنا کنند)


در گرامر زبان انگلیسی حرف اضافه قبل از who/that قرار نمیگیرد.

.The man who/that Mike is talking to is Mr. Pike

(مردی که مایک با او حرف میزند، آقای پایک است)

.NOT the man to who/that Mike is talking to is Mr. Pikeحرف اضافه قبل از عبارت نسبی قرار نمیگیرد وقتی که بخشی از یک فعل دوقسمتی است.

.This is the book that I am looking for

(این کتابی است که من دنبال آن میگردم)

دانلود این مقاله

با نظراتتون در پائین این صفحه به ما انرژی بدین.

در دوره راز گرامر کامل به این موضوع پرداخته ایم.