عبارت های نسبی غیر تعریفی در گرامر زبان انگلیسی

در گرامر زبان انگلیسی اطلاعات این عبارت ها ضروری نیست. در موردی چیزی یا کسی به ما اطلاعات میدهد، ولی به ما کمک نمیکند که آن ها را مشخص کنیم.

اول باید عبارات نسبی را از اینجا بخوانید.

تفاوت این دو جمله را مشخص کنید.

.Dogs that like cats are very unusual

(سگ هایی که گربه ها را دوست دارند خیلی غیرعادی اند)

.Gorillas, which are large in Africa, can be found in zoo

(گوریل ها، که بزرگ هستند و در آفریقا هستند، در باغ وحش پیدا میشوند )در جمله اول به ما دقیقاً میگوید که در مورد کدام سگ ها حرف میزند. ولی در جمله دوم به طور کلی درباره گوریل ها حرف میزند و گروه خاصی از گوریل ها را مدنظر ندارد.

در گرامر زبان انگلیسی اگر که عبارت نسبی غیر تعریفی از جمله حذف شود، جمله همچنان ازنظر معنایی و گرامری درست خواهد بود، اگرچه به ما اطلاعات کمتری میدهد.


نقطه گذاری در گرامر زبان انگلیسی

عبارت های نسبی غیر تعریفی همیشه توسط کاما از بقیه جمله جدا میشوند و کاربرد آنها دقیقاً مثل پرانتز است.

.My friends John, who went to the same school as me, has just written a best-selling novel

(دوست من جان، که به همان مدرسه ای که من رفتم رفت، بهترین رمان را نوشه است)


ضمیرهای نسبی در حالت غیر تعریفی در گرامر زبان انگلیسی

مکان
چیز
شخص


which
who
فاعل
where
which
Who/whom
مفعول


whose
ملکی


نکته: در گرامر زبان انگلیسی در عبارت های نسبی غیر تعریفی نمیتوان به جای who/whom/which از that استفاده کنیم.

نکته: در گرامر زبان انگلیسی نمیتوان ضیمرهای نسبی را نادیده گرفت، حتی وقتی که در جمله مفعول باشد در عبارت نسبی.

.He gave me a letter, which was in a blue envelope

(او به من نامه ای داد که در یک پاکت آبی بود)

.He gave me the letter, which I read immediately

(او به من نامه ای داد که فوراً آن را خواندم)


در جمله اول نمیتوان which را حذف کرد ولی در جمله دوم میتوان.


در گرامر زبان انگلیسی حروف اضافه در این عبارات میتوانند در آخر جمله هم بیایند.

.This is the man, who you have all heard about

(این همان مردی است که شما همه درباره آن شنیده اید)


در گرامر زبان انگلیسی این شیوه در صحبت کردن کاربرد دارد، ولی شما میتوانید در نوشتار هم حرف اضافه را پیش از عبارت نسبی قرار دهید.


عبارت های غیر تعریفی میتوانند توسط اصطلاحات معرفی شوند.

شی‌ء
شخص

+which
+whom
(همه) All of
+which
+whom
(هر یک از) Any of
+which
+whom
(کمی از) A few of
+which
+whom
(جفتی از) Both of
+which
+whom
(هر یک از) Each of
+which
+whom
(همچنین) Either of
+which
+whom
(نیمی از) Half of
+which
+whom
(برخی از) Many of
+which
+whom
(اکثر) Most of
+which
+whom
(زیادی از) Much of
+which
+whom
(هیچ یک از) None of
+which
+whom
(یک از) One of
+which
+whom
(دوتا از) Two of


.There were a lot of people at the party, many of whom I had known for years

(تعداد زیادی از مردم در پارتی بودند، تعدادی از آن ها را برای سال ها شناخته بودم)


در گرامر زبان انگلیسی ضمیر نسبی which در ابتدای عبارت نسبی غیر تعریفی، میتواند به تمام اطلاعاتی که در قسمت قبلی جمله بوده است، اشاره کند تا اینکه فقط به یک کلمه اشاره کند.

.Chris did well in exam, which was a big surprise

(کریس امتحانش را خوب داد، که سورپرایز بزرگی بود)


در جمله بالا کاری که کریس انجام داده است، یک سورپرایز بزرگ است.


در گرامر زبان انگلیسی چه زمانی میتوانیم whom, who, which, that را نادیده بگیریم؟

در گرامر زبان انگلیسی برای صحبت کردن، ضمیرهای نسبی میتوانند نادیده گرفته شوند وقتی که مفعول جمله هستند.

به مثال زیر توجه کنید.

.Tom drives a red truck

(تام یک ماشین قرمز را میراند)

.The person who drives a red truck is called Tom

(کسی که ماشین قرمز را میراند نامش تام است)


در این جمله who به تام اشاره دارد که فاعل جمله است، پس نمیتوان آن را حذف کرد.


.The truck that Tom drives is red

(ماشینی که تام میراند قرمز است)


در این جمله that اشاره به truck دارد که مفعول جمله است پس میتوان آن را حذف کرد.

برای درک بهتر موارد زیر را مقایسه کنید.

.The women who wanted to see me is a doctor

(زنی که میخواست مرا ببیند، یک دکتر است)

.The women that I wanted to see is a doctor

(زنی که من میخواستم او را ببینم، یک دکتر است)


در گرامر زبان انگلیسی چه موقع میتوانیم از that استفاده کنیم؟

گفتیم که that میتواند در عبارت های نسبی تعریفی جایگزین who/whom/which شود.

.The doctor whom/that I was hoping to see wasn’t on duty

(دکتری که امید داشتم او را ببینم، در شیفت نبود)


بعد از صفت های عالی در گرامر زبان انگلیسی

.He was the most interesting person that I have ever met

(او جالب ترین آدمی بود که من تا به حال دیده بودم)


بعد از only, the first, the second, the last, …

.It was the first time that I heard of it

(اولین باری بود که درباره آن میشنیدم)


بعد از ضمیرهای مبهم، ضمیرهای تعداد: someone, something,anyone and etc

.These books are all that my sister left for me

(این کتاب ها تمام چیزی است که خواهرم برای من گذاشت)


نکته: در گرامر زبان انگلیسی ما نمیتوانیم از that در عبارت های نسبی غیر تعریفی استفاده کنیم.

نکته: در گرامر زبان انگلیسی ما نمیتوانیم بعد از حرف اضافه از that استفاده کنیم

دانلود این مقاله

با نظراتتون پائین این صفحه ما رو خوشحال کنید.

در دوره راز گرامر کامل به این موضوع پرداخته ایم.