گرامر tag question

question tags گرامر، سؤالات کوتاهی هستند که در پایان جمله می آیند. آن ها در جمله می آیند زمانی که ما میخواهیم.


.

1. تائید کنیم چیزی درست است یا نه

2. برای تشویق به جواب دادن کسی که ما با او حرف میزنیم

کلمه مگه نه به انگلیسی همان ترجمه tag question است.

دانلود ویدیو question tags

نحوه ساختن question tags گرامر

در گرامر زبان انگلیسی این سؤالات کوتاه با افعال کمکی یا وجهی ساخته میشوند.

1. یک جمله مثبت، سؤال منفی میگیرد. مثال زیر را ببینید.

?Jack is from Spain, isn’t he

(جک اهل اسپانیاست، مگه نه)

برای اینکه صفرتاصد زبان انگلیسی رو یاد بگیری، حتی در خانه و محل کار، فقط با موبایلی که توی دستته، کتاب صددرصد رایگان من که اسمش "مکالمه مبتدی برای تنبل ها" هست رو از این صفحه 👉 دانلود کن تا از لذت یادگیری زبان انگلیسی شگفت زده بشی.


در گرامر زبان انگلیسی یک جمله منفی، سؤال مثبت میگیرد. مثال زیر را ببینید.

?They are not funny, are they

(آن ها بامزه نیستند، مگه نه)


2. در گرامر tag question، وقتی که فعل جمله اصلی در زمان حال ساده است، ما از do/does برای سؤال کردن استفاده میکنیم.

?You play the Guitar, don’t you

(تو گیتار میزنی، مگه نه)

?Alison likes tennis, doesn't she

(الیسون تنیس دوست داره، مگه نه)


در گرامر زبان انگلیسی وقتی که جمله، کلمه ای منفی را در خود دارد، سؤال باید مثبت باشد.

?He hardly ever speaks, does he

(او به سختی حرف میزند، مگه نه)

?They rarely go to restaurant, do they

(آن ها به ندرت به رستوران میروند، مگه نه)


در گرامر زبان انگلیسی یک question tag مثبت برابر است با یک جمله منفی به علاوه یک question tag مثبت. جدول زیر مثال خوبی برای درک بهتر این موضوع است.تگ مثبت
جمله منفی
?Are you
(تو یک معلم نیستی) You aren’t a teacher
?Is he
(او دیوانه نیست) He isn’t crazy
?Was he
(او ریلکس نشده بود) He wasn’t relaxed
?Do you
(تو انگلیسی حرف نمیزنی) You don’t speak English
?Did you
(تو درس نخوانده ای) You didn’t study
?Have you
(تو اینجا نبوده ای) You haven’t been here
?Had you
(تو انجامش نداده بودی) You hadn’t done it
?Will you
(تو امتحان را نمیفتی) You won’t fail the exam
?Can you
(تو نمیتوانی ماشین برانی) You can’t drive a car
?Could you
(تو نمیتوانستی انجامش دهی) You couldn’t do it
?Must we

(تو نباید اینجا بمانی) We mustn’t stay here

?Should you
(تو نباید مشغول باشی) You shouldn’t be busy
?Would you
(تو مرا متوقف نخواهی کرد) You wouldn’t stop me


نکته: در گرامر زبان انگلیسی کلماتی که بار منفی دارند، اگر در جمله باشند، نیازمند question tag مثبت هستند.

?No salt is allowed, is it

(هیچ نمکی مجاز نیست، مگه نه)

?Nothing was lost, was it

(چیزی گم نشده بود، مگه نه)


در گرامر زبان انگلیسی یک question tag منفی برابر است با یک جمله مثبت به علاوه یک question tag منفی. جدول زیر را ببینید.تگ منفی
جمله مثبت
?Aren’t you
You are a student
(تو یک دانشجویی)
?Isn’t he
He is busy
(او مشغول است)
?Wasn’t he
He was happy
(او خوشحال بود)
?Weren’t they
They were interested
(آن ها علاقه مند بودند)
?Don’t you
You speak English
(تو انگلیسی حرف میزنی)
?Doesn’t she
He studies English
(او انگلیسی خواند)
?Didn’t you
You studied for test
(تو برای امتحان درس خواندی)
?Haven’t you
You have studied
(تو درس خوانده ای)
?Hadn’t you
You had arrived
(تو رسیده بودی)
?Won’t you
You will pass the exam
(تو امتحان را پاس خواهی شد)
?Can’t you
You can speak English
(تو میتوانی انگلیسی صحبت کنی)
?Couldn’t you
You could do it for me
(تو میتوانستی برای من انجامش دهی)
?Mustn’t you
You must be patient
(تو باید صبور باشی)
?Shouldn’t you
 You should go now
(تو باید الآن بری)
?Wouldn’t you
 You would like a new car
(تو یک ماشین تازه میخواهی)


نکات تکمیلی question tags گرامر

I am با بقیه متفاوت است.

?I am attractive, aren’t I

(من جذابم، مگه نه)


در گرامر زبان انگلیسی جملات امری مثبت هم تفاوت دارند.

?Stop daydreaming, won’t you

(خیال پردازی را متوقف کن، میشه)

جملات امری منفی در گرامر زبان انگلیسی

?Don’t stop singing, will you

(خواندن را متوقف نکن، میشه)


در گرامر زبان انگلیسی let’s هم تفاوت دارد.

?Let’s go to the beach, shall we

(بیا به ساحل برویم، میشه)

مالکیت با have got در question tags گرامر

?He has got a car, hasn’t he

(او یک ماشین دارد، مگه نه)


با there is/are در question tags گرامر

?There is no one here, is there

(کسی اینجا نیست، مگه نه)


با that is/ are

?This is my pen, isn’t it

(این خودکار من است، مگه نه)


در گرامر زبان انگلیسی وقتی که فاعل اصلی جمله شامل یکی از موارد زیر باشد، ما از they برای question tag استفاده میکنیم.

Anyone, anybody, no one, nobody, none, neither, everyone, somebody, someone, everybody

به مثال زیر توجه کنید.

?Neither of them explained, did they

(هیچ یک از آن ها توضیح نداد، مگه نه)


در گرامر زبان انگلیسی ما از won’t برای درخواست مؤدبانه استفاده میکنیم.

?Open the window, won’t you

(پنجره را باز کن، میشه)

 

دانلود این مقاله
حتماً در پائین این صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید.

در دوره راز گرامر کامل به این موضوع پرداخته ایم.