Question tag


در زبان فارسی یک عبارت داریم "مگه نه؟". در گرامر زبان انگلیسی برای بیان این عبارت شیوه های مختلفی وجود دارد.


برای دریافت کتاب رایگان کلیک کن!!!
صددرصد رایگان