Question tag


در زبان فارسی یک عبارت داریم "مگه نه؟". در گرامر زبان انگلیسی برای بیان این عبارت شیوه های مختلفی وجود دارد.


question tags گرامر

question tags گرامر

question tags گرامر ، سؤالات کوتاهی هستند که در پایان جمله می آیند.
با یه هدیه رایگان دیگه چطوری؟😉