Question tag


در زبان فارسی یک عبارت داریم "مگه نه؟". در گرامر زبان انگلیسی برای بیان این عبارت شیوه های مختلفی وجود دارد.


هدیه رایگان
کتاب رایگان گرامر برای تنبل ها