صفات تفضیلی و عالی در انگلیسی

برای نشان دادن تفاوت در گرامر زبان انگلیسی

مقاله صفت عالی و تفضیلی را از اینجا بخوانید.

برای نشان دادن کمتر یا بیشتر بودن در گرامر زبان انگلیسی از ساختار زیر استفاده میکنیم.

اسم + more, fewer, less

برای غیرقابل شمارش
(کمتر) less
برای قابل شمارش
(کمتر) fewer
برای قابل شمارش و غیرقابل شمارش
(بیشتر) more.Lisa has more children than Sarah

(لیزا از سارا بچه های بیشتری دارد)

.He has read fewer books than me

(او از من کتاب های کمتری دارد)

.Reza has less money than me

(رضا از من پول کمتری دارد)


برای نشان دادن عدم تفاوت در گرامر زبان انگلیسی

در گرامر زبان انگلیسی برای نشان دادن عدم تفاوت از موارد زیر استفاده میکنیم.

برای غیرقابل شمارش
(به اندازه) As much as
برای غیرقابل شمارش
(کم به اندازه) As little as
برای قابل شمارش
(زیاد به اندازه) As many as
برای قابل شمارش
(کم به اندازه) As few as


.They have as many children as us

(آن ها به اندازه ما بچه دارند)

.Tom has as few books as me

(تام به اندازه من کتاب های کمی دارد)

.Jim has as little food as Sam

(جیم به اندازه سم غذای کمی دارد)

.John eats as much food as Jim

(جان به اندازه جیم غذا میخورد)


استفاده از much, a lot, far and etc در صفت تفضیلی در گرامر زبان انگلیسی

میتوانیم برای تأکید از این کلمات در گرامر زبان انگلیسی استفاده کنیم.

.The food is much better

(غذا خیلی بهتر است)

.The city is a lot more crowded

(تهران خیلی بیشتر شلوغ است)

.Alex is far less intelligent than me

(الکس خیلی کمتر از من باهوش است)

.We’ve been much busier than ever at work

(ما خیلی بیشتر از همیشه مشغول تر بودیم)

.She feels a little more confident now

(او اکنون کمی بیشتر اعتماد به نفس دارد)در گرامر زبان انگلیسی برای تائید صفت میتوان آن را دوبار تکرار کرد و یا از دو تا more استفاده کرد.

.The weather is getting hotter and hotter

(هوا داغ تر و داغ تر میشود)

.I’m getting more and more interested

(من بیشتر و بیشتر علاقه مند میشوم)


اگر که یک شخص یا چیز یک ویژگی را مداوم به دست آورد و بر روی یک ویژگی دیگر تأثیر بگذارد، در گرامر زبان انگلیسی ما میتوانیم از the به اضافه صفت تفضیلی استفاده کنیم.

.The colder it is, the hungrier I get

(هرچه سردتر باشد، من گرسنه تر میشود)

.The more generous you are, the more lovely you are

(هرچه بیشتر بخشنده تر باشی، بیشتر دوست داشتنی هستی)


در گرامر زبان انگلیسی بعد از than، ما اغلب ضمیرهای فاعلی را با فاعل های شخصی تکرار نمیکنیم یا فعل های کمکی با زمان مجهول.

.The exam results were better than predicted

(نتایج امتحان از آنچه که پیش بینی میشد بهتر بود)


ما از less برای صفت های بلندتر استفاده میکنیم، ولی به طور طبیعی از less برای صفت های کوتاه تر استفاده نمیکنیم. در عوض میتوان از not as …… as برای آنها استفاده کرد.


.This new laptop is not as fast as the old one

(این لپ تاپ تازه به اندازه قبلی سریع نیست)


صفت های تفضیلی: خطاهای رایج گرامر زبان انگلیسی

در گرامر زبان انگلیسی یک صفت تفضیلی توسط than و not than یا as دنبال میشود.

.The next hotel we tried was more expensive than first

(هتل بعدی که ما امتحان کردیم از اولی گران تر بود)


صفت های عالی با the در گرامر زبان انگلیسی

در گرامر زبان انگلیسی وقتی که یک صفت عالی توسط یک اسم دنبال میشود، ما از the استفاده میکنیم.

.This is the best meal I’ve ever had

(این بهترین وعده غذایی است که من تا به حال خورده ام)


در گرامر زبان انگلیسی در مواقع غیررسمی، ما میتوانیم از the بعد از فعل های be و seem و look و taste صرف نظر کنیم اگر که اسمی نداشته باشند.

?Which looks best

(کدام یک بهتر به نظر میرسد)

.If you want to send a message, email is fastest

(اگر میخواهی یک پیام بفرستید، ایمیل بهترین است)


سایر وابسته های اسم با صفت های عالی

در گرامر زبان انگلیسی ما قبل از صفت های عالی میتوانیم از صفت های ملکی یا the به اضافه شماره یا صفت ملکی به اضافه شماره استفاده کنیم.

.My worst score

(بدترین امتیاز من)

.Tehran is the first biggest city

(تهران اولین شهر بزرگ است)

.His two best friends left him

(دوتا بهترین دوستش او را ترک کردند)


تأکید صفت های عالی

در گرامر زبان انگلیسی ما میتوانیم روی صفت های عالی تأکید کنیم با استفاده از far, easily, of all

.The Beatles were by the far most famous band

(بیتل قطعاً معروف ترین باند بودند)

.She’s easily the best dancer

(او بدون شک بهترین رقاص است)

.The best poem of all was written by a boy

(بهترین شعر توسط یک پسر نوشته شده است)


در انگلیسی رسمی میتوان از quite هم استفاده کرد

.This is quite the most irresponsible person

(این بدون شک بی مسئولیت ترین شخص است)


To به اضافه مصدر بعد از صفت عالی

در گرامر زبان انگلیسی ما از مصدر با to بعد از صفت عالی، با معنی مشابه با عبارت نسبی استفاده میکنیم

?Who was the oldest person to compete in Marathon

(چه کسی مسن ترین شخص در ماراتن بود)

.Titanic was the largest ship ever to be used

(تایتانیک بزرگترین کشتی بود که استفاده شده است)


خطاهای رایج در صفت های عالی

بعد از یک صفت عالی، بطور طبیعی از of قبل از اسم مفرد استفاده نمیکنیم.

.She was the tallest girl of the team in the team

(او بلندترین دختر در تیم بود)


در گرامر زبان انگلیسی ما برای مقایسه بیشتر از دو مورد از صفت عالی استفاده میکنیم نه از صفت تفضیلی.

?Which is the city’s bigger biggest hotel

(کدام یک بزرگترین هتل شهر است)


دانلود این مقاله
حتماً در پائین این صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید.

در دوره راز گرامر کامل به این موضوع پرداخته ایم.