صفت های تفضیلی


صفت های تفضیلی در گرامر زبان انگلیسی برای مقایسه دو مورد استفاده میشوند و برتر یا بدتر بودن را بیان میکنند.


هدیه رایگان
کتاب رایگان گرامر برای تنبل ها