صفت عالی و صفت تفضیلی در انگلیسی

استفاده کردن از صفت های تفضیلی در گرامر زبان انگلیسی بسیار ساده است. فقط چند تا قانون ساده دارد که با یادگیری آن ها میتوانید صفت های تفضیلی بسازید.

برای دانستن این مطلب لازم است که صفت و کاربرد آن در گرامر زبان انگلیسی را خوانده باشید.

در زیر میتوانید قوانین ساختن صفت های تفضیلی در گرامر زبان انگلیسی به همراه مثال را یاد بگیرید. اگر که نمیدانید حرف بیصدا و هجا یعنی چه، موارد زیر را ببینید.


صفت های یک هجایی در گرامر زبان انگلیسی

برای ساختن صفت های تفضیلی در گرامر زبان انگلیسی، از صفت های یک هجایی، کافی است که به آن ها er و برای ساختن صفت عالی est اضافه کنید. اگر که صفت از یک بیصدا به اضافه یک صدادار به اضافه یک بیصدا تشکیل شده بود، برای ساختن صفت عالی و تفضیلی، حرف آخر دو بار می آید به 2 مثال اول این جدول نگاه کنید.

صفت عالی
صفت تفضیلی
صفت
(چاق ترین) fattest
(چاق تر) fatter
(چاق) fat
(بزرگ ترین) biggest
(بزرگ تر) bigger
(بزرگ) big
(بلندترین) tallest
(بلندتر) taller
(بلند) tall
(قوی ترین) strongest
(قوی تر) stronger
(قوی) strong

نکته: در گرامر زبان انگلیسی ما از more و most همزمان با er و est استفاده نمیکنیم.

نادرست
درست
One of the most biggest
One of the biggest


صفت های دوهجایی در گرامر زبان انگلیسی

صفت های دوهجایی در گرامر زبان انگلیسی میتوانند با گرفتن er در انتهای خود تبدیل به صفت تفضیلی شوند، یا اینکه قبل از آن ها more استفاده شود. برای ساختن صفت عالی از صفت دوهجایی، میتوان به آن ها est اضافه کرد، یا اینکه قبل از آن ها از most استفاده کرد.

در بسیاری از موارد در گرامر زبان انگلیسی، هردو مورد درست است، اگرچه ممکن است یکی کاربردی تر باشد؛ اما اگر خیالتان راحت نیست، میتوانید از most و more استفاده کنید.

برای صفت هایی که به y ختم میشوند، y تبدیل به i میشود.

صفت عالی

صفت تفضیلی

صفت

(شادترین) happiest
(شادتر) happier
(شاد) happy
(ساده ترین) simplest
(ساده تر) simpler
(ساده) simple
(مشغول ترین) busiest
(مشغول تر) busier
(مشغول) busy
(معروف ترین) Most titled
(معروف تر) More titled
(معروف) titled

نکته: ما معمولاً از er و est برای صفت های دوهجایی که به ful ختم میشوند، استفاده نمیکنیم. در عوض از more و most استفاده میکنیم.

.This one is more useful

(این یکی کاربردی تر است)

.You should be more careful

(تو باید بیشتر مراقب باشی)

.The most useful

(کاربردی ترین)


سه یا بیشتر از سه هجایی در گرامر زبان انگلیسی

در گرامر زبان انگلیسی صفت های بیشتر از سه هجایی، برای ساختن صفت تفضیلی، به ابتدای آن ها more و برای صفت های عالی، به ابتدای آن ها most اضافه میکنیم.

صفت عالی
صفت تفضیلی
صفت
(مهم ترین) Most important
(مهم تر) More important
(مهم) important
(گران ترین) Most expensive
(گران تر) More expensive
(گران) expensive


.A cat is fast, a tiger is faster, and a cheetah is the fastest

(گربه سریع است، ببر سریع تر است، چیتا سریع ترین است)

.A park bench is comfortable

(صندلی ماشین راحت است)

.Restaurant chair is more comfortable

(صندلی رستوران راحت تر است)

.But a sofa is the most comfortable

(ولی مبل راحت ترین است)


صفت های بی قاعده در گرامر زبان انگلیسی

این صفت ها در گرامر زبان انگلیسی متفاوت از بقیه هستند و نمیتوان به آن ها er, est, more یا most اضافه کرد.

صفت عالی
صفت تفضیلی
صفت
(بهترین) best
(بهتر) better
(خوب) good
(بدترین) worst
(بدتر) worse
(بد) bad
(کم ترین) least
(کم تر) less
(کم) little
(بیشترین) most
(بیشتر) more
(زیاد) much
(دورترین) Farthest/furthest
(دورتر) Farther/further
(دور) far


.Today is the worst day of my life

(امروز بدترین روز زندگی من است)

.You play better

(تو بهتر بازی میکنی)


ما از further برای اشاره به بیشتر بودن چیزی استفاده میکنیم.

.She’s gone to college for further education

(او به دانشگاه رفته است، برای تحصیلات بیشتر)


صفت های عالی در گرامر زبان انگلیسی

در گرامر زبان انگلیسی برای بیان بهترین و بالاترین حالت ممکن یک چیزی از این صفات استفاده میکنیم، به عبارت دیگر هنگام ترجمه به آخر صفت "ترین" اضافه میکنیم. وقتی که میخواهیم بگوییم چیزی از بقیه بهتر است، از صفت عالی استفاده میکنیم.


قانون مهم

در گرامر زبان انگلیسی همیشه قبل از صفت عالی باید از the استفاده میکنیم.


(ثروتمندترین) .The richest

(بزرگ ترین) .The biggest

(بلندترین) .The tallest


صفت تفضیلی با than

برای مقایسه بین دو چیز از than استفاده میکنیم.

.I’m taller than my brother

(من از برادرم بلندتر هستم)

.It’s smaller than mine

(این از مال من کوچک تر است)


کاربرد مهم در گرامر زبان انگلیسی

وقتی که دو مورد مشابه هم هستند و هیچ فرقی بین آن ها نیست، از ساختار زیر استفاده میکنیم.

As + adjective + as


.Peter is 24 years old. John is 24 years old

(پیتر 24 ساله است. جان 24 ساله است)

.Peter is as old as john

(پیتر به اندازه جان سن دارد)

.Einstein is as famous as Darwin

(انیشتین به اندازه داروین معروف است)


دانلود این مقاله
حتماً در پائین این صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید.

در دوره راز گرامر کامل به این موضوع پرداخته ایم.